Light of Being-Yoga Opleiding

- A mindful, heartful, soulful way of yoga -

- met Anandajay -

In de Yoga basisopleiding tot Meditatief Yogadocent gaan we diepgaand in op de twaalf elementaire yogahoudingen, die overeenkomen met de twaalf bewegingsmogelijkheden van het lichaam, en de belangrijkste spirituele levensvragen van de mens, zoals geluk, eigenwaarde, bestemming en vervullende relaties. Deze basishoudingen van het lichaam worden aangereikt tot in hun meditatieve waarde en evolutionair gezien vanuit de ontwikkeling van het kind.

Dit helpt je energetisch opener en gevoeliger te worden en brengt spiritualiteit nog duidelijker in relatie met je dagelijkse leven. De opleiding helpt je tevens om dieper in contact te komen met de diepgang van je menszijn, de verfijning van je lichaamsbeleving, de werkelijkheid van het leven en de bezieling in jezelf. Ook is het de aangewezen plaats als je in een later stadium de toegankelijker geworden beleving van je bezieling via lichaamsbewustzijn, adembewustzijn en het meditatieve zijnsbewustzijn, zou willen gaan doorgeven.

Decoratie

In de opleiding wordt een basis gelegd om mensen groepsgewijs te begeleiden bij het vinden van een vreedzame rust, ontspanning en een nieuw lichaamsbewustzijn. Via eenvoudige lichaamshoudingen, ontspannende adembegeleiding en verdiepend lichaamsbewustzijn kun je dan mensen ondersteunen om bewuster te leven in relatie met hun lichaam en de realiteit waarin ze leven, waardoor hun basis voor een spiritueel leven breder en stabieler wordt.

De Yoga opleiding is bedoeld voor diegenen die zich voor hun eigen ontwikkeling al met yoga bezighouden of daar mee bezig wensen te gaan en daarbij verlangen naar diepgang en ondersteuning, zowel in hun yoga ontwikkeling als in hun persoonlijke en spirituele proces.

Decoratie

Light of Being-Yoga is een sensitieve, reflectieve en relationele wijze van contact maken met je lichaamsbewustzijn en je spirituele levenswaarde. De voornaamste kenmerken van de opleiding zijn dan ook: het toegankelijker worden van de energetische verfijning in relatie tot je lichaam en haar natuurlijke echtheid, het bewust worden van je onderliggende beperkende overtuigingen, het opener worden voor de verbinding tussen het manifeste en het wezenlijke, de bevrijdende bespiegelingen op persoonlijk en relationeel gebied, en het inzichtelijk leren omgaan met deze nieuwe levensruimte en het eventueel overdragen van deze basale levensbenadering via yoga aan anderen.

Bloem

Programma

De Light of Being-Yoga Opleiding bestaat jaarlijks uit de 10 maandelijkse bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ (GdI) in Nederland of België en: (optie 1) 4 Yoga-opleidingsdagen in Nijmegen en 1 Yoga-weekend en 1 zevendaagse Yoga-retraite in België; of (optie 2) 3 Yoga-retraiteweken in België.

Naast de tien GdI-bijeenkomsten bestaan alle dagen uit een bijeenkomst van viereneenhalf uur en tijdens de retraite zijn deze dagen omlijst met andere bezinningsactiviteiten zoals mantra’s, puja’s en stilte. Door deze opleiding raak je vertrouwder met de energetische en zelfreflecterende waarden van je fysieke en gedragsmatige bestaan en met de verrijkende waarden die daardoor ervaarbaar worden met betrekking tot wezenlijkheid, zelfbewustzijn, zijns- en zielsbeleving.

Decoratie

Alle yogadagen hebben een eigen thema en yoga-aspect aan de hand waarvan de bespiegelingen en ingangen tot wezenlijkheid worden aangereikt en bestaan uit ruimte voor verstillende yogabeleving, het gedetailleerd leren aannemen en invoelen van de verschillende yogahoudingen, geïnspireerde gesprekken, relationele leer- en doorgeefprocessen (soms in tweetallen) en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en bespiegelende interacties en spirituele zelf-ontmoetingen.

Anandajay ziet yoga als een waarde, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in iemands leefwijze. Yoga is volgens hem geen fysieke oefenwijze of discipline, maar een uitnodiging om via een verfijndere manier van lichaamsbeleving in contact te komen met de diepere waarden van het, en jouw bestaan. Yoga helpt je op die manier om vanuit verbinding met die innerlijke grond of zijnswaarde te leven.

Om meer te lezen over enkele kernpunten van wat yoga en ‘Light of Being’ Yoga is, waar het toe uitnodigt en hoe het als levenswijze zijn volle waarde ontvouwt, klik dan hier.

Aandachtspunten in de Light of Being-Yoga Opleiding

In de opleiding wordt steeds de relatie belicht tussen je menszijn, je Zelf en de wereld daaromheen via de volgende thema’s:

Bloem-logo Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn

Vanuit de Light of Being-Yoga wordt lichaamsbeleving en de algemene omgang met het concrete en materiële als spiegel gebruikt om de relatie met jezelf en anderen te verhelderen. Het lichaam stelt je in staat om tastbaar te ervaren en daardoor van al die relaties ook concreet bewust te worden. Door weer een liefdevolle relatie met al zijn cellen aan te gaan, laat je het lichaam ontwaken uit het onbewuste en open jij je op een vreedzame manier voor je incarnatie. Uit dit subtiele en sensitieve lichaamsbewustzijn ontstaan inzichten, die je weer duidelijk met je Zelf en je spirituele werkelijkheid verbinden. Dit is de hatha yoga kant van je yogabeleving en je verbinding met je zelfbewustzijn.

Decoratie
Bloem-logo Energetisch bewustzijn

Energetisch bewustzijn

In de Light of Being-Yoga gaat het ook om het ervaren van stroming, trilling en sfeer. Verlangen en lust brengen energieën in je lichaam in stroming, angst en beheersing remmen stroming af. Het vrijelijk mogen ervaren hoe in jou bij allerlei verschillende houdingen deze activerende en remmende stromingen plaatsvinden, geeft je een eerlijk zelfbeeld en stelt je in staat om je diepste spirituele verlangen te ontmoeten en ruimte te geven. De oorsprong van je menszijn is een spirituele waarde die ook via de energieën van het lichaam tot uitdrukking wenst te komen. Elk verlangen weerspiegelt jouw relatie met die basale, spirituele waarde en geeft je inzicht in je achterliggende verlangen naar heelheid. Dit is de tantrische kant van de yogabeleving en je verbinding met de volledigheid in jou.

Decoratie
Bloem-logo Relationeel bewustzijn

Relationeel bewustzijn

In de Light of Being-Yoga gaat het ook over relatie. Over het vanuit relatie omgaan met alle situaties die het lichaam en het leven je aanreikt. Je bent immers steeds in relatie, in wisselwerking, met wat je ervaart en met waar je je, via je lichaam bewust van wordt. Relaties laten, veel meer dan je gedachten en overtuigingen, ervaren hoe open, verbonden en in wisselwerking je daadwerkelijk bent. Door die waarheid aan te nemen, open je je weer voor wat zich afspeelt achter je woorden en bedoelingen. Er komt dan ook weer ruimte voor de stemmen van je hart en ziel, waardoor er in de omgang met het leven meer toewijding, betrokkenheid en mededogen plaats zal vinden. Contacten verlopen hierdoor volwaardiger, directer en adequater. Dit is de affectieve en relationele kant van je yogabeleving en je verbinding met je hart.

Decoratie
Bloem-logo Devotioneel bewustzijn

Devotioneel bewustzijn

In de Light of Being-Yoga is er ook veel aandacht voor devotie. Toewijding komt voort uit het ervaren van een diepe innerlijke waardigheid. Als deze diepe waardigheid ook in de relatie met je lichaam plaatsvindt, kan het lichaam ook weer als de tempel van je bestaan aanvoelen. Als devotie vrijelijk in relatie tot je lichaam mag plaatsvinden, mogen je intenties en spirituele sensitiviteit weer als waardevol naar buiten toe zichtbaar en herkenbaar worden. Dan ervaar je weer wat de diepste gevoelens zijn die jou raken, je een gevoel van waarde geven en je leven uiterst zinvol maken. Deze openheid zorgt voor een veel vredigere en liefdevollere lichaams-, zelf- en zijnsbeleving en verbindt je weer met de essentie van jou en je bestaan. Je bent daardoor ontvankelijker aanwezig in het leven en in je lichaam en gemakkelijker in contact met de altijd aanwezige, liefdevolle diepgang die jou en alles omringt, als het licht van je zijn. Dit is de religieuze, spirituele kant van je yogabeleving en je verbinding met de heelheid in jou.

Decoratie
Bloem-logo Inzichtelijk bewustzijn

Inzichtelijk bewustzijn

In de Light of Being-Yoga spelen inzichten een grote rol. Het bevrijd raken uit je gewoonten, uit je overtuigingen, geloof en vasthoudendheden krijgt steeds weer aandacht. Deze inzichten worden niet ingezet om het doel ‘vrij zijn’ te bereiken, maar ontstaan vanuit het verlangen om niets van het leven in je of om je heen en de waarde van een yogahouding te laten liggen als gevolg van blindheid of gemak. Inzichten worden dan geen nieuwe idealen, maar dienen je door ontoegankelijkheid weer open te laten gaan, onbeweeglijkheid weer stromend te laten worden en donkerte weer licht te laten worden. Licht om weer te zien waar je loopt in plaats van daar een nieuw doel van te maken. Inzichten brengen je nog vollediger in het moment, ze zetten je vrij, breken ergens doorheen of onthullen je illusies. Daarom begint de Light of Being-Yoga altijd met de beleving van yoga, het je weer verbinden met je wezen of ziel, in plaats van dat je probeert daar naar toe te werken.. Inzichten helpen je daarbij en maken de weg vrij voor het doen van houdingen en het zetten van levensstappen vanuit vrede en harmonie. Dit is de Jnana- en mantra kant van je yogabeleving en je verbinding met de diepere werkelijkheid in jou.

Decoratie
Bloem-logo Karmisch bewustzijn

Karmisch bewustzijn

In de Light of Being-Yoga wordt ook veel aandacht besteed aan dat inzichten, openingen en vrijheden weliswaar een bepaald gevoel kunnen geven, maar dat het ook belangrijk is om te voelen en te zien wat deze voor gevolgen hebben op hoe je verder met een yogahouding of levenshouding omgaat. Spirituele ontwikkeling is immers niet alleen maar iets om zelf gelukkiger door te worden, maar die ontwikkeling is ook belangrijk omdat ze ook een positieve invloed heeft op hoe jij met de wereld omgaat en welke energie jij in de wereld zet. Oprechte spirituele ontwikkeling heeft een heel sociale achtergrond en gaat ook altijd over het geluk van de mensheid of de schepping als geheel. Wat jij, door de relatie aan te gaan met het leven of je yogahouding, aanneemt, toelaat, inziet en vrij geeft, heeft gevolgen voor wat zich in die nieuwe levens- en belevingsruimte kan gaan ontwikkelen en waar kan gaan worden. Deze betrokkenheid bij het leven als geheel, bij de waarde van alles en bij het behoud van bezielde waarde, maakt je bereidheid tot inzien en onderkennen van echtheid veel groter en verreikender. Dit is de karmische kant van je yogabeleving en je verbinding met de samenhang van het geheel.

Natuurlijk lopen de thema’s van de verschillende dagen ook door elkaar heen, want ze zijn aanvullend aan elkaar, maar door de dagen een eigen thema te geven, krijgen de erdoor aangeduide verschillende aspecten van je mens-zijn een meer herkenbare plaats in je relatie met het leven en je Zelf.

Mandala 'Yoga'

Yoga vervolgopleiding

Na deze drie jaar kun je verder gaan met de vervolgopleiding. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • Het Yoga IP gaat in op de beginselen van de Light of Being-Yoga en het omgaan met de houdingen. Het laat je daardoor ervaren hoe jouw houding ten opzichte van alles wat het leven je aanreikt is en wat dat aangeeft over hoe je omgaat met jouw beleving van innerlijkheid en heelheid.
  • De Yoga Opleiding bestaat jaarlijks uit tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ in Nederland of België en: (optie 1) 4 ‘Yoga-opleidingsdagen’ in Nijmegen en 1 yoga-weekend en 1 zevendaagse yogaretraite in België; of (optie 2) 3 Yoga-retraiteweken in België.
  • De volgende Yoga opleiding start in september 2019. Om in te stromen heb je tenminste één jaar aan de ‘Light of Being’-dagen deelgenomen, is er voorafgaand een intakegesprek met Anandajay en is er een kort instroomprogramma in de Light of Being-Yoga.
  • Na drie jaar het ‘Yoga Intensieve Programma’ te hebben gevolgd en instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor Meditatief Yogadocent.
  • Deze opleiding wordt door anderen ook in het Duits aangeboden in het ‘Light of Being’ Centrum in België. Deze opleiding start jaarlijks in september.

Data

YIP vervolgopleiding

In september 2018 is de Yoga vervolgopleiding van start gegaan. Na de vervolgopleiding stopt Anandajay met het geven van de opleidingen en daarom heeft hij de deelname aan de vervolgopleiding opengesteld voor alle deelnemers aan de Light of Being-dagen. Voor de data van de bijeenkomsten, klik hier.

Locatie(s)

Bijdrage

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638