Bloem-logo

Vrede

Door

Uit: Leven in het licht van Anandajay

Vrede is de levenssfeer, die nodig is om de waarheid van het bestaan te ervaren, want zonder vrede ben je de heelheid kwijt en bestaat je leven vooral uit denkbeelden en ideeën, in plaats van uit de levende essentie, die aan dit alles ten grondslag ligt.

Anandajay

Vrede is een levenssfeer die sterk in mij leeft en die me tot de ‘Light of Being’, als een spirituele boodschap van vrede aan de wereld, heeft aangezet. Alles wat ‘The Light of Being’ aandraagt, is enkel en alleen het gevolg van de in de ziel van elk mens aanwezige vrede en haar uitstralende missie om voor iedereen en alles de inspiratiebron voor liefde te zijn.

Alle misverstand in de wereld is een vorm van onvrede, een vorm van niet in vrede zijn met dat wat is, op innerlijk of uiterlijk gebied. Als je in onvrede bent is er een weerstand in je aan het werk, die de schepping of het leven ervan weerhoudt om ongeremd haar diepere waarden aan je te tonen.

Decoratie

Zonder deze diepere waarden van het leven en haar gebeurtenissen te kennen, ervaar je ook haar liefde en goedheid niet en mis je de essentiële waarde van het leven en van jezelf, want jij bent het leven. En omdat jij, net als al het leven, verlangt naar geluk, bloei of een andere vorm van waardevol bestaan, ontkom je er niet aan om het leven diepgaand te verkennen en dat kan alleen door je weerstanden los te laten en zo de mogelijkheid tot vrede te betreden.

Vrede is dan ook het begin van communicatie met het leven en de feitelijkheid die zich daarin voordoet. Pas als je bereid bent je weerstand ten opzichte van iets te laten vallen, komt er ruimte voor communicatie, zodat je het werkelijke kunt gaan ervaren en leren kennen en ontdekken wat waarde voor jou heeft.

Decoratie

Deze openheid is je bereidheid tot communicatie, want het woord commune betekent gezamenlijk, saamhorig en saamhorigheid kan alleen in vrede bestaan. Zonder vrede is dat wat we communicatie noemen slechts een vorm van gesprek, waarin we een ander proberen te overtuigen of iets willen weerleggen, omdat je zo op je eigen ideeën bent gesteld of je daar uit veiligheid zo aan vast bent gaan houden. Veiligheid is echter geen vorm van zekerheid als gevolg van dat je je afsluit in het geloof van je ideeën, maar veiligheid is een natuurlijk gevolg van saamhorigheid en vrede.

Vrede gaat over een levenskwaliteit, die ontstaan is vanuit een openheid, die ruimte geeft aan saamhorigheid, vertrouwen en respect. Vrede is die bijzondere, ontmoetende en altijd de hand uitstrekkende communicatie en relatie tussen mensen onderling, tussen aspecten in jezelf, tussen leraar en leerling, tussen gever en ontvanger, tussen dienaar en gediende, tussen jou en de wereld. Vrede is altijd daar, waar genegenheid de basis van ontmoeting is, waar weerstand volledig afwezig is en waar liefdesenergie mag stromen, ook al zijn vrede en liefde niet voor iedereen vanzelfsprekend met elkaar verbonden.

Decoratie

Vrede lijkt misschien een afstandelijke vorm van liefde, maar als je er werkelijk in bent, herken je in vrede de liefdevolste vorm van intermenselijk samenzijn.

Vrede is ook verbonden met overgave. Overgave niet als een vorm van je ergens aan te onderwerpen, maar als je verlangen en van daaruit je bereidheid om met dat wat is samen te komen, om tegenstellingen en ontoegankelijkheden te laten vervallen.

Het woord vrede is etymologisch verbonden met de woorden vrijen en vrijheid, hetgeen betekent dat het over ongedwongenheid gaat. Vrede is niet bedoeld om via afspraken conflictloos te functioneren, maar om de ander of het andere vanuit liefde en dus zonder weerstand of machtsbehoefte te ontmoeten.

Decoratie

Vrede is ook het open staan voor jezelf en voor alles wat in jou leeft, zodat er geen weerstanden en schotten worden geplaatst tussen de verschillende aspecten van jou, want dat zou de heelheidsbeleving van jezelf in de weg staan of verbreken.

Doordat in vrede alles met elkaar samen mag bestaan, verbindt het ook alles met elkaar. In die verbondenheid openbaart zich een heel andere dimensie van jou als mens, want dan voel je door die vrede, door die vrijheid, door dat samenzijn met die waarheid, de diepere zijnswaarde van het leven, van jezelf; van jij die het leven bent.

Decoratie

De openheid waarin dat ervaarbaar is, is de levensruimte van meditatie. Meditatie vindt op al die momenten plaats, waar je door openheid en vrede in contact komt, samen bent met de verstillende en waarde gevende heelheid van alles. Dat kan door rustig meditatief zitten gebeuren, maar ook vanuit het in stilte wandelen, als gevolg van diepe genegenheid, door oprechte ontwapening of door plotseling iets helemaal te doorzien. Meditatie is het vrij zijn van invullingen en beelden en het vrij zijn om met dat wat leeft en is samen te zijn.

Als er vrede is, zijn er geen weerstanden en problemen en laat je je gedragen worden door de ontmoeting en de saamhorigheid daarin. Meditatie is het deelgenoot zijn van de vrede, waarin vrijheid en stilte, respect en eerbied, openheid en liefde vanzelf zijn samengekomen. Meditatie is geen moment, maar een zich vanuit zichzelf verdiepende levenskwaliteit, want meditatie brengt vrede en vrede brengt meditatie. Meditatie is zijn in vrede en vrede is de zijnsgrond van meditatie.

Decoratie

Vrede is het wegvallen van alle weerstanden en bedenkingen en het in openheid bereid zijn tot samenzijn met dat wat is, waardoor:

alles elkaar onderling verstaat,
alles elkaar onderling respecteert,
alles elkaar onderling verrijkt,
alles elkaar onderling draagt,
alles elkaar onderling toelaat,
alles elkaar onderling ontmoet,
alles elkaar onderling ruimte geeft,
alles elkaar onderling herkent als schepping
alles elkaar onderling liefheeft.

Vrede is de levenssfeer, die nodig is om de waarheid van het bestaan en van dat wat bestaat te kunnen ervaren. Zonder vrede ben je niet met het leven samen, staan overal weerstandsschotten die alles opdelen, is er geen vertrouwen, voel je je onveilig, heb je het gevoel jezelf te moeten beschermen en voelt alles bedreigend, als ware het leven een strijd.

Decoratie

Zonder vrede ben je de heelheid kwijt en bestaat je leven vooral uit denkbeelden en ideeën, in plaats van uit de verbindende, levende essentie die aan dit alles ten grondslag ligt en je het waardevolle gevoel van saamhorigheid geeft. Vrede is de enige mogelijkheid voor jou en voor iedereen om steeds weer opnieuw, vanuit saamhorigheid, verbonden te zijn met alles wat leeft en je zo te laten ervaren welke alomvattende essentie ons allen draagt, aan alles ten grondslag ligt.

Die levende vredevolle essentie, is alleen maar bedoeld om je, in plaats van tegenover alles te blijven staan, met alles te laten samenzijn en je, in plaats van je te oriënteren op wat je overal van vindt, te verbinden met de vrede die alles draagt.

Het is deze vrede, waar je ontzettend naar verlangt, want, zoals alle leven, verlang ook jij er naar om zonder weerstand toegang te krijgen tot het afdalen en thuiskomen in jezelf, in je ware en meest eigene liefdevolle waarde.

Decoratie

Mag ik je daarom uitnodigen, om daar waar je het leven als onaangenaam ervaart en weerstanden voelt ontstaan, in plaats van positief te blijven denken, je te openen voor deze essentiële kwaliteit van vrede. Want ook positief denken is gebaseerd op denkbeelden, ideeën en weerstanden en daardoor een bron van verdeeldheid, onveiligheid en angst.

Mag je, door je inzicht in de waarde van vrede, voelen dat dat waar je op zo’n moment naar verlangt, niet de kracht van het positief denken, maar de ervaarbare waarde van vrede is. Dat je naar de waarde van vrede verlangt, omdat die je met liefde, bezieling en openheid verbindt en dat zijn de levenskwaliteiten die je juist dan nodig hebt en waar je door gevoed en geïnspireerd wenst te blijven.

Decoratie

Mag je daarom, op elk moment dat er een vorm van weerstand of angst in je op komt zetten, weer de bereidheid voelen om vrede te sluiten met de waarheid van dat moment en zo in contact komen met de helende liefde, die daar als essentie in aanwezig is. Door je weer voor de vrede met het leven te openen, voel je je weer verbonden met alles, ervaar je jezelf weer als heelheid en ben je weer in je wezenlijke waarde thuis.

Vrede is de liefde voor je bestaan.

Bron: Leven in het licht van Anandajay