Bloem-logo

Inzicht

Door

Als het spirituele licht van inzicht door je bewustzijnshemel heen breekt, opent dat je hart.

Anandajay

Er is net zoveel behoefte aan inzicht, als dat er mensen zijn, die naar de zin van het leven zoeken. Al eeuwenlang wordt inzicht gezien als de sleutel naar een diepere waarheid van het bestaan en van onszelf. Religies hebben het over inzichten, die belangrijk zijn om te kunnen binnentreden in de goddelijke waarheid. Filosofieën zetten inzicht op de eerste plaats als het er om gaat nieuwe redeneringen te kunnen bevatten en nieuwe werkelijkheden te kunnen ervaren. Daarnaast zijn er boeken te over met puntsgewijze inzichten, die op diverse gebieden bevrijding beloven te brengen.

Hoe dan ook gaan al deze vormen van inzicht bewust of onbewust over het ego, dat de gouden sleutel wenst te bemachtigen naar een ongekende rijkdom op spiritueel of materieel gebied.

Met inzicht bedoelt men vaak hetzelfde als zicht, als visie of visioen, maar de werkelijke betekenis van inzicht heeft te maken met dat je in dat wat je ziet binnengaat of bent en dat betekent dat alle afstand, die bij zien hoort, verdwijnt.

Decoratie

Door op een afstand te blijven zijn we beschouwend, maar als er iets werkelijk gekend wenst te worden, is daar intimiteit voor nodig. Intimiteit is voor veel mensen bedreigend, omdat het andere dan niet meer te ontwijken is. Je kunt dat andere dan niet meer interpreteren of afkeuren, maar er alleen nog maar mee samenzijn.

Intimiteit vraagt van je, dat je je zelfbehoud loslaat, om de ander of het andere met zijn sfeer en waarheid in je toe te laten. Juist dat vermengen is wat velen bang maakt. Bang om de eigenheid te verliezen en bang om nadelig beïnvloed te worden.

Alleen in intimiteit ben je in dat, wat je voorheen slechts zag en dat geeft je de mogelijkheid om tot in-zicht te komen. Het is de aanraking vanuit intimiteit, die de dingen zo duidelijk ervaarbaar maakt, in plaats van zichtbaar, zodat je door die aanraking ook direct handelt.

Decoratie

Vanuit inzicht handel je, terwijl je vanuit zicht ergens wel iets van vindt, maar niet per se hoeft te handelen. Mensen hebben vaak overal een visie op, maar hoeven niet overeenkomstig hun visie te handelen. Zo ontstaat er een verschil tussen wat iemand ziet en wat die doet.

Als de zienswijze niet overeenkomt met de leefwijze is er in die mens een gespletenheid, die hem van de relatie met zijn Zelf vandaan houdt. Vanuit de meest mooie visies gebeuren vaak de meest vreselijke dingen. Vanuit inzicht gebeuren er misschien kleinere dingen, maar die werken wel helend door op die persoon en zijn handelen.

Inzicht heeft te maken met de energie van het voorhoofdchakra, van commando's en instructies. Vanuit zien worden dat oordelen, maar vanuit inzicht verandert je programmering.

Decoratie

Vanuit ‘The Light of Being’ reiken we je in dit kader de ‘Light of Being’-LightMessenger aan. We noemen het juist LightMessenger, boodschapper, zodat het duidelijk is dat je iets aangereikt krijgt om in binnen te mogen gaan en tot inzicht te komen. De boodschapper brengt je dat, wat waardevol voor je kan zijn en het is aan jou of jij je, los van hoe jij het ziet, ervoor opent en er in binnengaat om de waarheid ervan te ontmoeten.

Zou het niet een boodschapper, maar een verkoper van een visie zijn, dan is de kans veel groter, dat je er, als op een autoriteit, op zou reageren en ermee in een overtuigingsduel zou gaan. Ook zou er dan geen relationele en affectieve ruimte zijn om een intimiteit aan te gaan met dat wat hij je aanreikt, terwijl juist intimiteit je de mogelijkheid geeft om daarbinnen tot inzicht te komen.

Een boodschapper brengt dat, wat voor jou waardevol kan zijn tot voor je deur en laat het aan jou over of je het aanneemt, opneemt en doorvoelt, of je er in binnengaat en de waarde ervan ontmoet. Hij begeleidt je enkel, bijgestaan door geleide meditaties, puja's en relationeel contact bij het durven aangaan van en vertrouwd raken met de intimiteit van het echt zijn en inzien.

Decoratie

Inzien gaat door de afstand van het zien heen. Inzicht gaat door zicht heen. Inzicht doorbreekt iets, wat je tot daarvoor enkel nog maar zag. Inzicht raakt je vanuit een intimiteit aan en die aanraking veroorzaakt de passende handeling. Zien geeft je besef en inzicht geeft je nieuw leven.

Toch ben je meestal alleen open voor de gebeurtenissen, omdat je blijkbaar alleen die waarheid kent. Mag ik daarom uitnodigen de relatie met de oorsprong van wat je ervaart weer aan te gaan, weer in relatie te gaan, in plaats van in een machtsspel met de gebeurtenissen verstrikt te raken, weer de ruimte te ervaren waarin de gebeurtenissen plaatsvinden?

Dan voel je weer hoe alles omgeven is door ruimte, zachtheid en stilte, dat alles een uitingsvorm is van een diepere spirituele waarheid, die de, vaak niet te begrijpen, fysieke werkelijkheid complementeert en die de glans van liefde teruggeeft. Dan besef je waarom je zonder deze ruimte het leven soms niet meer als zinvol, waardevol en respectvol ervoer. Zonder het licht vervalt immers de schittering van de edelsteen.