Bloem-logo SacredDance

Diepgang van
‘Light of Being’-SacredDance

- de helende beweging van het leven -

Door

Als je vanuit een open en affectieve sensitiviteit ervaart dat er levensaspecten zijn die wachten op liefde en licht om tot bloei te mogen komen en uit hun verkramping wakker gekust te worden, komt er vanzelf een welgemeende en zuivere liefdesstroom op gang.

Anandajay

De SacredDance die tot nu toe vanuit ‘The Light of Being’ wordt gegeven, hoort bij de Sri Ananda Mantra. Er is ook al een dans voor bij de Gayatri Mantra in ontwikkeling, maar omdat de Sri Ananda SacredDance nog zoveel in zich heeft dat enkel door te herhalen en dieper te begeleiden ervaarbaar wordt, is met deze tachtig minuten durende dans eerst genoeg materiaal voorhanden om de verinnerlijkende en bevrijdende werking van de ‘Light of Being’-SacredDance over te brengen.

De Sri Ananda dans is een dans, die je uitnodigt om op je spirituele verlangen in te gaan, vanaf de oppervlakte van je gedrag tot in de spirituele waarheid van je wezen. Bij elke beweging van de dans wordt opnieuw aan je gevraagd of je mee afdaalt en bereid bent je te openen. De dans voelt dan als een uitdrukking van levende schoonheid, eerlijkheid en puurheid. Je leert in deze dans om je zo via je lichaam uit te drukken dat je geen oppervlakte danser bent die slechts een toeschouwer blijft.

Decoratie

Want dan probeer je de bewegingen van deze dans te beheersen en strak te laten verlopen, terwijl hun uitdrukking juist alleen maar dan klopt als ze, van binnenuit gevoeld, devotioneel tot uiting komt.

De Sri Ananda dans is een prachtige devotionele dans, die je uitnodigt om 'uit de hoogte af te dalen' en je plechtig te wijden aan het daar aangetroffen echte. Je komt door deze dans in een verinnerlijkende energetische stroming, die je bezieling steeds weer aanraakt. De dans wordt dan meer en meer ervaren als een heelmakend (heiligmakend) en bezielend samenzijn met je innerlijke menszijn, dat dan elke keer weer als nieuw beleefd wordt.

Deze mantra en de bijhorende dans zijn dan ook alleen in hun spirituele waarde voelbaar als er in jou een bereidheid is om een andere energie toe te laten en een andere belevingswereld te laten open gaan. De heelwordende waarde van dansen ligt niet aan de techniek of methodiek, maar aan jouw openheid en bereidheid.

Decoratie

Mag je je daarom ontvankelijk voelen wat de mantra en haar begeleidende muziek in jou aanraken en in stroming brengen. Wat ze voor innerlijke ruimten in je vrijzetten en welke gevoelswaarden ze tot bloei laten komen.

Ontvankelijk voelen, hoe die aanrakingen, stromingen en gevoelswaarden energieën zijn, die jouw levendheid in beweging zetten en via bepaalde bewegingen tot uitdrukking brengen. Bewegingen die een vrije uitdrukking zijn van hoe door jouw gevoeligheid levensenergie opstaat, waar wordt en vorm aanneemt.

Net zoals het leven dat we ervaren ons aanraakt, zodat onze levenskracht opstaat en wij in vorm en daad werkelijkheid worden, zo nodigt ook deze dans je uit om je tot in je ziel aangeraakt te laten worden en te ervaren hoe vanuit die diepteaanrakingen essentiële energieën in je opstaan, via je beweging en gedrag vorm krijgen, en zo jouw diepgang waarheid laten worden.

Decoratie

Mag dit vertrouwd raken met deze vorm van SacredDance je ondersteunen bij het steeds dieper toelaten van het leven, zodat dat je steeds gevoeliger en dus meer in je ziel aanraakt wordt. Dan zal de levenskracht vanuit je kern in beweging komen, opstaan en vrij zijn om door jou heen waar te worden en de waarden van je diepste zijn ook in de oppervlakte en vorm werkelijkheid te laten zijn.

Dan is je ziel tot bloei gekomen, is je intentie waar geworden, draag je jezelf bij aan de wereld en heeft het heilige dansen je bevrijd.

Dan draagt dans bij aan het weer verbinden van de mens met zijn innerlijk. Dan is het geen kunst van beheersing maar een durven leven in de vrijheid van echtheid. Dan danst de ziel. Dan stroomt het zijn. Dan beweegt het leven. Dan beweegt aanraking de schepping, is het lichaam de ruimte van openbaring en is de vorm de schoonheid van de schepping.

Decoratie