‘Light of Being’-Tantra Opleiding

- A respectful, wholistic and spiritual way of energetic tantra -

- met Anandajay -

De driejarige Tantra Opleiding tot Energetisch Begeleider gaat diepgaand in op de basis van je relationele levenshouding en geeft meer ruimte en laat vrijheid ontstaan voor wie je bent en wat je voelt. De opleiding legt een bodem om mensen op individuele basis te begeleiden bij het vinden van een levendiger contact met hun energetische werkelijkheid, de liefde voor hun eigenheid en de sterkst aanwezige energetische patronen in hun manier van omgaan met relaties. Via eenvoudige energetische oefeningen, hernieuwd contact met de waarde van je seksuele verlangens en de bron van liefde in jezelf kun je mensen dan ondersteunen om bewuster te leven in relatie met zichzelf en anderen, waardoor hun basis voor een harmonieus relationeel leven breder en stabieler wordt.

De Tantra opleiding is bedoeld voor diegenen die zich voor hun eigen ontwikkeling al met tantra bezighouden of daar mee bezig wensen te gaan en daarbij verlangen naar diepgang en ondersteuning, zowel in hun energetische bewustwording als in hun spirituele proces.

Bloem

Waar gaat de Tantra Opleiding op in?

Tantra betekent weefgetouw en voegt al wevend allerlei tegengestelde levenskwaliteiten en belevingssferen van je samen, waardoor er een geheel andere en vredevolle dimensie van je werkelijkheid ervaarbaar wordt. Deze vredevolle dimensie maakt het dragende Zijn dat onder alle leven als spirituele waarheid bestaat toegankelijker, zodat je gemakkelijker met de meditatieve diepte van jezelf in contact komt. Weven betekent ook dat alle eventuele tegengestelde aspecten die je in jezelf ervaart, echt door elkaar heen mogen gaan lopen en je de gemeenschappelijkheden ervan ontdekt. De innerlijke vrede die tantra daardoor bewerkstelligt, is van een enorme diepgang en doordringt alle lagen van je persoonlijke en spirituele bestaan. De belangrijkste energieën van je menselijke bestaan, je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn.

Decoratie

De ‘Light of Being’-Tantra Opleiding maakt je wakker voor en gaat diepgaand in op het laten samenkomen van deze essentiële levensenergieën. In deze spirituele en oorspronkelijke benadering van tantra leg je via energetische, relationele en haptonomische aanrakingen contact met je meest intieme energieën, die daardoor tot een geheel nieuwe balans en harmonie komen. Je raakt zo vertrouwd met je spirituele waarde als mens en met de diepgang van je Zijn. Het hiermee vertrouwd zijn, vormt de basis van het kunnen begeleiden van anderen bij het vertrouwder raken met een energetische en vrijere, spirituele levenshouding.

De Tantra Opleiding gaat in op het laten ontstaan van vriendschap en vrede in alle dualiteiten die je in jezelf en het leven tegenkomt. Het Sanskriet woord tantra betekent weven en gaat over het in elkaar geweven laten worden, samen laten gaan van tegengestelde gevoelswaarden en levenswaarden, die door dat samengaan aanvullend aan elkaar blijken te zijn. Hierdoor ontstaat er een geheel nieuwe levensruimte of -dimensie, zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat.

Decoratie

Het, via chakra- en aurabewustzijn en energetisch voelen, bewust worden van de in jou aanwezige spanningsbogen van dualiteit, helpt je om je verfijnde sensitiviteit zinvol te leren gebruiken. Er komt daardoor ruimte om dieper te genieten van de spirituele en inhoudelijke waarden van je intermenselijke relaties. Tantra brengt je in contact met de schoonheid van het samengaan van verschillen en de intense vreugde van het volledig mens zijn en de innerlijke blijdschap die dat je geeft.

De Tantra Opleiding, die Anandajay het ‘Tantra Intensieve Programma’ (TIP) heeft genoemd, brengt je nog dieper in contact met de blijde essentie van je menszijn, met de verfijning van je energetische bestaan, met de bron van je levenskracht en de dragende levensvrede in jezelf. Ook is het TIP de aangewezen plaats als je in een later stadium het toegankelijker geworden energetische bewustzijn via healing, massage en aurabewustzijn zou willen gaan doorgeven, om ook andere mensen dichter bij de bron van zichzelf, van hun zijn, te brengen.

Decoratie

Anandajay ziet tantra als een ingang tot het samengaan van innerlijke vrede en intermenselijke vrijheid, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in de essentie van je levenskracht en intimiteitsbeleving. Tantra is volgens hem geen seksuele vorm van spiritualiteit, maar een uitnodiging om via een verfijndere manier van energiebeleving in contact te komen met de diepere waarden van je essentie, met die van de ander en die van het grotere geheel. Tantra helpt je op die manier om vrede te vinden door vriendschap aan te gaan met alles wat onvolledig aanvoelt en daardoor, voorbij aan de dualiteit, de gewijde heelheid van het leven te ervaren.

Om meer te lezen over enkele kernpunten van wat ‘Light of Being’ Tantra is, waar het toe uitnodigt en hoe het in relaties zijn volle waarde ontvouwt, klik dan hier.

Bloem

Programma

De opleiding bestaat uit de tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en drie retraiteweken in België. Alle onderdelen van de opleiding worden gegeven en begeleid door Anandajay.

Alle dagen bestaan uit een bijeenkomst van vierenhalf uur en tijdens de retraites zijn deze dagen omlijst met andere bezinningsactiviteiten zoals mantra’s, puja’s en stilte. Door deze opleiding raak je vertrouwder met de energetische waarden van je bestaan en je relationele gedrag en met de verrijking die dat je geeft in je zelfbeleving en je contact met andere mensen. Alle tantradagen hebben een eigen thema aan de hand waarvan de energetische bewustwording wordt aangereikt en bestaan uit energetische readings, tantrische energieoefeningen, aurareading, omgaan met healing en heelheidsmassage, relationele afstemming, energetische uitwisselingsprocessen en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en relationele bespiegelende interacties en intimiteitsbeleving.

Decoratie

‘Light of Being’-Tantra is een respectvolle, heelheid bevorderende en op vrede gebaseerde wijze van contact maken met je elementaire levensenergieën en hun spirituele waarde om die zo volwaardig mogelijk te leren delen met anderen. De voornaamste kenmerken van de opleiding zijn dan ook: het vertrouwd raken met de schoonheid van dualiteit en het daardoor voelen van éénzijn met al wat leeft, het contact maken met een spirituele vorm van vriendschap en innige verbondenheid, door beide polen van het bestaan tegelijk te leren ervaren, het bewust worden van je seksuele en relationele, beperkende overtuigingen en hun invloeden op je energetische vrijheid, het ervaren van de verwevenheid van alles wat bestaat in relatie tot het daaronder liggende en dit alles dragende spirituele zijn, het aanreiken van bevrijdende bespiegelingen op persoonlijk, relationeel en seksueel gebied, en het inzichtelijk leren omgaan met al deze nieuwe levensruimten en het overdragen van deze basale levensbenadering aan anderen.

Aandachtspunten in de ‘Light of Being’-Tantra Opleiding

In de opleiding wordt steeds de relatie belicht tussen je menszijn, je Zelf en de wereld daaromheen via de volgende thema’s:

Bloem-logo lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn

Vanuit de ‘Light of Being’-Tantra wordt lichaamsbeleving en de algemene omgang met het concrete en materiële als spiegel gebruikt om de relatie met jezelf en anderen te verhelderen. Het lichaam stelt je in staat om tastbaar te ervaren en daardoor van al die relaties ook concreet bewust te worden. Door weer een liefdevolle relatie met al zijn cellen aan te gaan, laat je het lichaam ontwaken uit het onbewuste en open jij je op een vreedzame manier voor je incarnatie. Uit dit subtiele en sensitieve lichaamsbewustzijn ontstaan inzichten, die je weer duidelijk met je Zelf en je spirituele werkelijkheid verbinden. Dit is het concrete en tastbare aspect van tantra.

Decoratie
Bloem-logo Energetisch bewustzijn

Energetisch bewustzijn

In de ‘Light of Being’-Tantra gaat het ook om het ervaren van stroming, trilling en sfeer. Verlangen en lust brengen energieën in je lichaam in stroming, angst en beheersing remmen stroming af. Het vrijelijk mogen ervaren hoe in jou bij allerlei verschillende houdingen deze activerende en remmende stromingen plaatsvinden, geeft je een eerlijk zelfbeeld en stelt je in staat om je diepste spirituele verlangen te ontmoeten en ruimte te geven. De oorsprong van je menszijn is een spirituele waarde die ook via de energieën van het lichaam tot uitdrukking wenst te komen. Elk verlangen weerspiegelt jouw relatie met die basale, spirituele waarde en geeft je inzicht in je achterliggende verlangen naar heelheid. Deze heelheidsbeleving is het energetische aspect van tantra.

Decoratie
Bloem-logo Relationeel bewustzijn

Relationeel bewustzijn

In de ‘Light of Being’-Tantra gaat het ook over relatie. Over het vanuit relatie omgaan met alle situaties die het lichaam en het leven je aanreikt. Je bent immers steeds in relatie, in wisselwerking, met wat je ervaart en met waar je je, via je lichaam bewust van wordt. Relaties laten, veel meer dan je gedachten en overtuigingen, ervaren hoe open, verbonden en in wisselwerking je daadwerkelijk bent. Door die waarheid aan te nemen, open je je weer voor wat zich afspeelt achter je woorden en bedoelingen. Er komt dan ook weer ruimte voor de stemmen van je hart en ziel, waardoor er in de omgang met het leven meer toewijding, betrokkenheid en mededogen plaats zal vinden. Contacten verlopen hierdoor volwaardiger, directer en adequater. Dit is het affectieve en relationele aspect van tantra.

Decoratie
Bloem-logo Devotioneel bewustzijn

Devotioneel bewustzijn

In de ‘Light of Being’-Tantra is er ook veel aandacht voor devotie. Toewijding komt voort uit het ervaren van een diepe innerlijke waardigheid. Als deze diepe waardigheid ook in de relatie met je lichaam plaatsvindt, kan het lichaam ook weer als de tempel van je bestaan aanvoelen. Als devotie vrijelijk in relatie tot je lichaam mag plaatsvinden, mogen je intenties en spirituele sensitiviteit weer als waardevol naar buiten toe zichtbaar en herkenbaar worden. Dan ervaar je weer wat de diepste gevoelens zijn die jou raken, je een gevoel van waarde geven en je leven uiterst zinvol maken. Deze openheid zorgt voor een veel vredigere en liefdevollere lichaams-, zelf- en zijnsbeleving en verbindt je weer met de essentie van jou en je bestaan. Je bent daardoor ontvankelijker aanwezig in het leven en in je lichaam en gemakkelijker in contact met de altijd aanwezige, liefdevolle diepgang die jou en alles omringt, als het licht van je zijn. Dit is het religieuze en spirituele kant van tantra.

Decoratie
Bloem-logo Inzichtelijk bewustzijn

Inzichtelijk bewustzijn

In de ‘Light of Being’-Tantra spelen inzichten een grote rol. Het bevrijd raken uit je gewoonten, uit je overtuigingen, geloof en vasthoudendheden krijgt steeds weer aandacht. Deze inzichten worden niet ingezet om het doel ‘vrij zijn’ te bereiken, maar ontstaan vanuit het verlangen om niets van het leven in je of om je heen te laten liggen als gevolg van blindheid of gemak. Inzichten worden dan geen nieuwe idealen, maar dienen je door ontoegankelijkheid weer open te laten gaan, onbeweeglijkheid weer stromend te laten worden en donkerte weer licht te laten worden. Licht om weer te zien waar je loopt in plaats van daar een nieuw doel van te maken. Inzichten brengen je nog vollediger in het moment, ze zetten je vrij, breken ergens doorheen of onthullen je illusies. Daarom begint de ‘Light of Being’-Tantra altijd met vriendschap sluiten tussen de tegenpolen en de beleving van innerlijke vrede die daaruit voortkomt. Inzichten helpen je daarbij en maken de weg vrij voor het samen laten gaan van alles en het zetten van levensstappen vanuit vrede en harmonie. Dit is het verdiepende en mentaal verzachtende aspect van tantra.

Decoratie
Bloem-logo Karmisch bewustzijn

Karmisch bewustzijn

In de ‘Light of Being’-Tantra wordt ook veel aandacht besteed aan dat inzichten, openingen en vrijheden weliswaar een bepaald gevoel kunnen geven, maar dat het ook belangrijk is om te voelen en te zien wat deze voor gevolgen hebben op hoe je verder met allerlei levenssituaties en relationele ontmoetingen omgaat. Spirituele ontwikkeling is immers niet alleen maar iets om zelf gelukkiger door te worden, maar die ontwikkeling is ook belangrijk omdat ze een positieve invloed heeft op hoe jij met de wereld omgaat en welke energie jij in de wereld zet. Oprechte spirituele ontwikkeling heeft een heel sociale achtergrond en gaat ook altijd over het geluk van de mensheid of de schepping als geheel. Wat jij, door de relatie aan te gaan met het leven toelaat, inziet en vrij geeft, heeft gevolgen voor wat zich in die nieuwe levens- en belevingsruimte kan gaan ontwikkelen en waar kan gaan worden. Deze betrokkenheid bij het leven als geheel, bij de waarde van alles en bij het behoud van bezielde waarde, maakt je bereidheid tot inzien en onderkennen van echtheid veel groter en verreikender. Het ervaren van deze verbindingen en hun samenhang is het karmische aspect van tantra.

Natuurlijk lopen de thema’s van de verschillende dagen ook door elkaar heen, want ze zijn aanvullend aan elkaar, maar door de dagen een eigen thema te geven, krijgen de erdoor aangeduide verschillende aspecten van je mens-zijn een meer herkenbare plaats in je relatie met het leven en je Zelf.

Bloem

Tantra vervolgopleiding

Na deze drie jaar kun je verder gaan met de vervolgopleiding. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • De driejarige opleiding bestaat jaarlijks uit tien maandelijkse ‘Light of Being’-dagen in Nederland of België en drie retraiteweken in België die jaarlijks in september, januari en mei worden gegeven.
  • Vanaf september 2019 start de Tantra vervolgopleiding. Na de vervolgopleiding stopt Anandajay met het geven van de opleidingen en daarom heeft hij de deelname aan de vervolgopleiding opengesteld voor alle deelnemers aan de Light of Being-dagen.
  • Om in te stromen heb je tenminste één jaar aan de ‘Light of Being’-dagen deelgenomen en is er voorafgaand een intakegesprek met Anandajay.
  • Na drie jaar het ‘Tantra Intensieve Programma’ te hebben gevolgd en instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor Energetisch Begeleider.

Data

YIP vervolgopleiding

In september 2018 is de Yoga vervolgopleiding van start gegaan. Na de vervolgopleiding stopt Anandajay met het geven van de opleidingen en daarom heeft hij de deelname aan de vervolgopleiding opengesteld voor alle deelnemers aan de Light of Being-dagen. Voor de data van de bijeenkomsten, klik hier.

Locatie(s)

Bijdrage

€ 3500,- (incl. 10 ‘Light of Being’-dagen en 3 retraite-weken). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 295,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het Tantra IP als het Yoga IP deelneemt, is de bijdrage € 6000,- of € 500,- per maand (voor TIP, YIP en GdI).

Inschrijven en bijdragen overmaken

Om je in te schrijven en voor de betalingsgegevens, klik hier.

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638