‘Light of Being’–News

Nr. 48 – juni 2018

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Mag ik jullie allereerst heel hartelijk bedanken voor alle verblijdende en positieve bedankberichten die jullie me afgelopen maanden gestuurd of aan me overgebracht hebben. Fijn om te weten dat jullie zo blij zijn met jullie ontwikkeling bij The Light of Being en door het samen zijn met mij.

Er is weer een periode voorbij en ik vind het fijn dat ik me weer even mag bezighouden met een brief aan jullie. Er is altijd zoveel wat ik zou willen delen, zeggen, doorgeven en aanreiken over het leven waar we samen in aanwezig zijn, betrokken bij zijn en waardig mee om willen gaan. De diepgang van het leven is zo groots, de volheid zo rijk en de inhoud zo diep dat ik jullie daar graag in meeneem, omdat ik weet dat dat jullie diepe verlangen is. Aan de andere kant voel en weet ik ook hoe de realiteit jullie zo kan bezighouden dat de ruimte voor de diepgang van het leven er niet altijd is en dat jullie daar zelf ook last van hebben. Toch hoop ik je in die zoveel vragende en vaak van de essentie afleidende realiteit af en toe te mogen inspireren en, als dat je aanspreekt, een tijdje met je samen op te lopen op de weg van dit bijzondere bestaan. Samen loop je misschien gemakkelijker door de op die weg aanwezige vernauwingen heen naar de volgende nieuwe levensruimte die je leven je wenst te geven.

Zo zijn we met z’n allen ook door de wat vernauwende winterperiode weer in de rijkdom van het voorjaar en de zomer aangekomen en voel je vast ook hoe fijn het is om weer veel buiten en met alle groei en bloei om je heen te zijn, want deze periode laat je als geen andere de rijkdom en volheid ervaren die er altijd was, is en zal zijn. Ik wens je een fijne tijd, zie je misschien in een van de zomerbijeenkomsten en anders weer graag tot op de Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ vanaf september. Ik wens je hoe dan ook een fijne en gelukkige zomer toe.

De afbeeldingen in deze nieuwsbrief zijn van de nieuwe wenskaarten, die gemaakt zijn om mijn universele boodschap via aanrakingen van beeld met tekst aan te bieden via de webwinkel. Ze zijn vanaf nu daar te bestellen, maar we willen ze hier graag eerst even laten zien. Ik bedank heel hartelijk bij deze Willemien en iedereen die eraan meegewerkt heeft.

Als inspiratieve tekst geef ik jullie hieronder alvast een tekst uit het nog te verschijnen boek over meditatie dat helaas niet in het afgelopen half jaar helemaal klaar is gekomen, maar dit is een van de straaltjes ervan. Veel leesplezier ermee en moge ook de rest van de nieuwsbrief je weer inspireren en verwarmen.

In love,

Anandajay

Meditatie:
de inhoud bij de oppervlakte laten

Als je de waarde van je bezieling steeds meer voelt, is het belangrijk dat je de oppervlakte van het leven daardoor niet gaat onderwaarderen. De oppervlakte is een ongelooflijke en wonderbaarlijke laag van de schepping die haar weerga niet kent. Al het waarneembare behoort tot de oppervlakte en deze beslaat alle lagen, die liggen tussen de laag van de diep microscopische werkelijkheid en de laag van de zich tot in de oneindigheid uitstrekkende kosmische werkelijkheid. De oppervlakte is als een huis, dat je zult moeten accepteren om via zijn deur in het tot dan toe onzichtbare binnen te gaan en de bewoner te ontmoeten. Als je die oppervlakte niet accepteert, kun je er de weg naar binnen toe niet in vinden of als verwelkomend in herkennen.

De oppervlakte krijgt echter pas haar volledige waarde als je er inhoud bij laat. Mediteren is dan ook je bereidheid om je inhoud bij je oppervlakte te laten komen. Inhoud heeft waarde en volheid en dat zijn niet zozeer dingen die je kunt begrijpen, maar hier gaat het om gevoelswaarden. Inhoud bestaat niet, zoals veel mensen denken, uit betekenis maar uit waarde, uit gevoel. Daarom betekent het toelaten van je inhoud tot in je oppervlakte dat je toestaat dat de tekening, vorm en de tastbare helderheid van de oppervlakte door het gevoel van de volheid verzacht mogen worden. Ze komen dan samen en vormen een geheel, zodat betekenis en inhoud, bewustzijn en gevoel, elkaar broederlijk omarmen.

Hoe helder je bewustzijn ook is, het heeft de volheid van je diepere gevoel nodig om dat wat jij in essentie bent werkelijk te kunnen beleven en verstaan. De precisie van bewustzijn kan zo scherp, juist, kloppend of waar zijn als een chirurgisch mes, maar zonder de volheid van je inhoudsgevoel kan waarheid gevaarlijk zijn, omdat ze tot rechtlijnigheid, oordelen en meedogenloosheid kan aanzetten. Je hebt de volheidsbeleving van je innerlijke inhoud nodig om de helderheid en scherpte van het bewustzijn in een juiste gevoelsmatige context te plaatsen en echt tot wijsheid en inzicht te komen.

Laat daarom het mediteren je ondersteunen bij het steeds weer laten plaatsvinden van de relatie tussen jou en het wezenlijke, tussen jou en je ziel, tussen jou en je inhoud. Laat het mediteren je de ruimte geven, waardoor de volheid van je essentiële inhoud de ongelooflijk bijzondere oppervlakte van je brein, je waarneming, van je geloof en zienswijze, kan beïnvloeden. Laat je meditatie eraan bijdragen dat de volheid van je inhoud al deze aspecten van oppervlakte kan vervullen, verzadigen en omhullen, zodat jij als mens weer in je heelheid mag bestaan. Dan kan die heelheid je ontwikkelingsweg ondersteunen, je relaties warmte geven en je de wijsheid geven om het leven en andere mensen diepgaander en echter te ontmoeten en verstaan. Dan heeft je meditatie jou verrijkt, je levensweg verlicht en aan helende liefde ruimte gegeven.

Ruimte voor de vriendschap van je ego met je ziel

Als je hebt gevoeld wat het betekent dat je inhoud je oppervlakte mag beïnvloeden, ben je in contact gekomen met die bijzondere energie, die ontstaat als je voelt dat oppervlakte en diepgang niet meer gescheiden zijn. Je voelt dan hoe in die heelheid niets meer uitgesloten hoeft te worden en alles er tegelijkertijd en samen mag zijn. Over dit bijzondere samenkomen gaat meditatie.

Als je mediteert, begint dat altijd vanuit je natuurlijke verlangen naar vervulling, dat in alle leven huist. Het echte van jou, dat wat jou vult, dat wat je bestaan rijk maakt, leeft al in je en is niet buiten je te vinden. Je inhoud, je vulling, verlangt ernaar om te mogen stromen, zich uit te breiden en waar te worden. Zij verlangt naar jou, want jij bent, via jouw menselijke bestaan, de enige akker waarop haar stroming en verwerkelijking plaats kan gaan vinden. Beide verlangen eigenlijk naar elkaar. Je ziel verlangt naar je menszijn en je menszijn verlangt naar je ziel.

Dit wordt niet altijd begrepen en dat zorgt ervoor dat je ego al snel tot een zoekactie naar een oplossing van buitenaf wordt aangezet. Een sterke naar buiten toe zoekende inzet van je wil, zal ook de vrije doorgang van je inhoudswaarde naar je oppervlakte blokkeren en daarom is wilskracht geen zinvolle benaderingswijze als antwoord op je spirituele verlangen. Als je inziet dat er echt geen oplossing van buiten gevraagd is, voel je dat je behoefte krijgt aan meditatie.

Als je openstaat voor meditatie betekent dat, dat je je al van de in je aanwezige, spirituele diepgang bewust bent geworden en voel je je bereid om je door de lichtende liefdesenergie van je ziel te laten beïnvloeden. Je ziel voelt door de ontstane verzachting van je ego dat je steeds meer beseft dat wilskracht zo’n kwaliteit als heelheid niet kan veroorzaken en dat leidt in je meditatie tot het vrijkomen van een energiestroom van liefhebbend mededogen.

Omdat je ego door dit mededogen verder verzacht, is het niet meer bang om door de invloed van de ziel overlopen te worden. De inhoudelijke waarde van de ziel kan daardoor naar je toe komen en in je waar worden en je voelt hoe dat je gevoelens van vrede en verzoening geeft. De ziel voelt dat ze door deze uitwisseling met de levenskracht en levensruimte van jouw menszijn in contact komt en hoe dat haar de ruimte geeft waarin ze waar kan worden. Je menselijke bestaan wordt zo dienend aan je ziel en je ziel dient jou met de gave van haar liefhebbende, helende, essentiële voeding.

Meditatie gaat over deze vriendschap, want alles in deze schepping en dus ook in jou heeft zijn waarde en plaats. Vriendschap, de opening om samen te gaan met het andere, is in alles het enige dat echt heelt. Je menselijke ik en je spirituele ziel zijn als je oppervlakte en je diepgang, je lichaam en je bezieling, het vergankelijke en het blijvende, vorm en inhoud, kracht en liefde. Als zij elkaar in vriendschap omarmen, bereidt dat de weg voor om je in je leven met alles om je heen in de helende waarde van vriendschap te begeven. Omarm daarom alle schijnbare verschillen die je in jou en in jouw relaties met anderen tegenkomt en begeef je in de verbroederende sfeer van vriendschap. Dan voel je dat je meditatie ook echt doorwerkt tot in je betrokkenheid bij de wereld en het sociale, ook al begint meditatie met het aandacht geven aan en stilstaan bij jou.

Vriendschap tussen je ego en je ziel en omgekeerd, zorgt ervoor dat je je ego niet meer afwijst vanwege zijn tekortkomingen, maar het altijd eerst aanneemt en zijn inhoud laat krijgen om het te verstaan. Vriendschap tussen je ego en je ziel en omgekeerd, zorgt ervoor dat je je ziel niet meer ophemelt vanwege haar lichtende liefde, maar haar altijd toestemming geeft om door jou heen tastbaar vorm te krijgen om haar te ontmoeten. Geniet daarom van hun vriendschap en de liefdevolle heelheid die daardoor in jou als mens ervaarbaar wordt en die meditatie heet.

Activiteiten
zomer en aankomend cursusjaar

Individuele Retraite

- van 3 t/m 10 augustus 2018 -

Deze zomer is er een Individuele Retraite voor deelnemers aan de Light of Being-dagen. Als door deze bijeenkomsten nieuwe bewustzijnsgebieden zijn opengegaan, ontstaat er de behoefte om eens stil te staan bij hoe je nu omgaat met je leven en met de relatie met jezelf en anderen. Het is dan tijd om te doorvoelen of die bewustwordingen tot in je leefwijze zijn doorgedrongen of waar dat nog gewenst of nodig is om je leefwijze meer in overeenstemming te brengen met je veranderde beleving.

De ‘Light of Being’-Retraite is een verdiepende begeleidingsweek waarin deze vragen aan bod komen en waarin Anandajay je zal begeleiden om losser te komen van je gewoonten van streven, strijden en overleven, zodat er meer ruimte ontstaat om vertrouwd te raken met een aan je innerlijke beleving toegewijde levenswijze.

De Individuele Retraiteweek bestaat uit vijf gesprekken van een half uur met Anandajay in zijn huis. Dagelijks is er een ochtend-, middag- en namiddag-puja (mantragebeden) en een avondmantra, zijn er gedurende de dag verschillende stilteperiodes en is er ruimte om met elkaar het bezinningsproces te bespreken. Meer info

‘Light of Being’-dagen
‘Genegenheid door Inzicht’

- van september 2018 t/m juni 2019 -

‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetingsdagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces. Meer info

Yoga & Tantra vervolgopleidingen

Vanaf september 2018 begint de driejarige Yoga vervolgopleiding tot meditatieve-yoga leraar. In de Yoga basisopleiding zijn de basishoudingen van het lichaam aangereikt tot in hun meditatieve waarde en evolutionair gezien vanuit de ontwikkeling van het kind. De vervolgopleiding gaat verder met de 12 basishoudingen van de yoga, hun spirituele ontwikkelingswaarde voor je menszijn en hun specifieke openingen tot het meditatief beleven van je existentie en bezieling. De diepgaande benadering van Light of Being-Yoga komt zo nog duidelijker naar voren, mede ook door het aan de houdingen en de manier van lesgeven toevoegen van verdieping gevende vakken, zes spirituele werkvormen die in de vervolgopleiding zijn geïntegreerd.

Aangezien Anandajay na de Yoga en Tantra vervolgopleiding stopt met het geven van de opleidingen, heeft hij de vervolgopleidingen opengesteld voor alle GdI-deelnemers, ongeacht of je aan de basisopleiding hebt deelgenomen.

De Tantra vervolgopleiding start een jaar later in september 2019. De vervolgopleiding gaat nog dieper in op de bijzonderheid van intermenselijke uitwisseling, samenzijn en ontmoeting. Nadat we in de Tantra basisopleiding de vrijheid hebben verkend om te voelen wat contact betekent op emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel gebied en daardoor meer is geopend, gaat het verlangen om diepgaander in wisselwerking, in relatie en in verbinding te komen met andere mensen en het leven in al zijn verschijningsvormen, je in deze vervolgopleiding steeds duidelijker aanzetten tot een diepgaandere en openere vorm van contact.

Wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden, komt zo nog duidelijker naar voren. Dit in openheid aangaan van verbondenheid en samenzijn met anderen en met het wezenlijke in jezelf wordt nog versterkt en onderstreept door gebruik te maken van verdieping gevende vakken

‘Light of Being’-Meditatie Retraite

Het afgelopen jaar heeft iedereen die meedoet aan de Genegenheid door Inzicht-bijeenkomsten kennis kunnen maken met de Light of Being-Meditatie, die ik vrij toegankelijk heb gemaakt omdat meditatie zo’n belangrijke ondersteuning kan zijn voor het verkennen en contact onderhouden met je diepere levenswaarde.

In de afgelopen tien jaar heb ik mensen geïnitieerd in deze meditatie en was er jaarlijks één of meerdere initiatieweken. Ook zijn er nu ook leerlingen die de Light of Being-Meditatie kunnen doorgeven. Om verdere begeleiding van deze elementaire tak van mijn onderricht aandacht te kunnen blijven geven, zal er naast de twee Meditatie-herijkingsavonden ook een Meditati1e-supervisie week door mij gegeven worden. In deze week komen de vier fases van de Light of Being-Meditatie per dag aan de orde om ze steeds treffender te verstaan en aan te voelen, zodat je meditatie-ervaringen zo organisch mogelijk in je leven kunnen integreren en je in je dagelijkse functioneren vanuit je essentie gesteund voelt in alles wat je doet, kiest en mee in relatie gaat.

De Light of Being-Meditatie past natuurlijk heel goed bij de rest van mijn werk, ze brengt alles terug tot de kern van mijn spirituele boodschap en ze geeft je een bodem om de ontwikkelings- en zijnsruimten die we samen ontdekken tijdens de ‘Light of Being’-dagen en in alle activiteiten van ‘The Light of Being’, ook in je dagelijkse leven een waardige plek te geven. Meer info

12-daagse ‘Light of Being’-Teachingsretraite

Via deze retraite kun je voor het eerst alle door Anandajay vormgegeven spirituele werkvormen bij elkaar meemaken en doorvoelen en de grootse en diepgaande inhoud van zijn Light of Being-boodschap ervaren.

Gedurende de retraite biedt Anandajay je elke dag een van de twaalf werkvormen aan om via telkens een andere ingang met het ‘Licht van het Zijn’ in verbinding te komen en zo de diepste waarde van jezelf en het leven te ontmoeten. Zo word je steeds weer op een andere manier meegenomen naar de essentie van je menszijn, waar je existentie als bron van licht, kracht en vrede ervaarbaar is.

Deze retraite is zowel bedoeld voor de geïnitieerde leerlingen als voor alle deelnemers van de Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’. Ook voor de mensen die vanuit de vervolgopleidingen alsnog diepgaander met deze werkvormen kennis willen maken of voor hen die willen doorvoelen in welke werkvormen ze zich zouden willen bekwamen, kan deze retraite relevant zijn. Meer info

Agenda 2018-2019

Voor de agenda, klik hier.

Mededelingen

Muziek

Anandajay heeft ca. 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajays boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’–News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Ten-slotte

Je bent weer aan het einde van deze brief gekomen
en hebt weer kunnen zien
dat alles zich bij ons alsmaar verder ontwikkelt.

Zelf ben ik daar heel blij mee,
maar ik hoop natuurlijk ook goed geluisterd te hebben
naar jullie wensen
en dat jullie dat in de ontwikkelingen terugzien.

Daarnaast zijn er de ontwikkelingen
rondom het verkopen van de huizen in het Frankental,
het nu meer gaan gebruiken van het gerenoveerde Lighthouse
en het vooruitzicht dat ik in de loop van de tijd
ook in Hergersberg ga wonen,
wat nog wat beweging met zich meebrengt,
maar ook dat zal vast waardevol uitpakken.

Voor de diepgang
zien we elkaar misschien nog deze zomer,
als ik menigeen weer voor de retraites en initiaties
in België welkom heet,
en anders zie ik je graag weer
in september op de Light of Being-dagen.

Ik wens jullie nog een mooie zomer.

Moge de liefde,
die je in je draagt,
in plaats van in je hart
te liggen wachten
totdat er weer iemand of iets is
om van te houden,
vanaf nu,
steeds weer,
als de beste verzorging van jezelf,
volledig naar jou toe stromen!

Dan komt het vanzelf wel terecht
bij alles waar jij je mee verbindt.

In love en tot gauw,

Anandajay