‘Light of Being’–News

Nr. 47 – februari 2018

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

In januari was ik weer even bij jullie en dat was weer erg mooi, waardevol en warmhartig en met dat gevoel ben ik weer naar mijn retraiteplek op La Palma gegaan voor weer enkele maanden van stil zijn, voelen en schrijven. Dat zijn intense periodes, waarin ik vaak erg aangeraakt word door de diepgang van het leven en de voor veel mensen nog onbekende diepgang van het menszijn. Het voelt daarom als een verblijf in een andere dimensie, maar wel een dimensie waar de samenleving intens naar verlangt en behoefte aan heeft, ook al is dat niet altijd even bewust. Ik ben blij, dankbaar en vaak diep verrast dat ik deze levenskwaliteiten mag beleven en door dat door te geven, licht mag werpen op de spirituele waarden van het menszijn.

Tijdens het schrijven aan mijn nieuwe boek over meditatie gebeurt het vaak dat ik, alleen al door te voelen wat ik zou kunnen gaan schrijven, in een diepe stilte, rust en zijnsruimte terechtkom, die dan lang aanhoudt en waarin ik de kosmische dimensies van mijn en het bestaan ervaar. Dat heeft me duidelijk gemaakt dat ik na jaren veel doorgegeven te hebben over hoe je met deze zijnsruimte in contact kunt komen, voel dat ik er zelf weer meer tijd in en bij wens en dien door te brengen.

Mandala Light of Being-HeartSinging

(Light of Being-HeartSinging)

Dat was al duidelijk, want daarom heb ik deze retraiteperiodes gecreëerd, maar het is nu ook duidelijk dat er, naast het schrijven dat ik nog steeds heel erg fijn vind, ook vrije ruimte voor mij moet zijn om met de diepgang van mijn bestaan in stilte en liefde samen te zijn. Ik voel dat die diepgang mij nu iets wenst te geven, wenst te zeggen, wenst aan te reiken. De door mij ingeslagen weg om op La Palma retraiteruimte, stilte en schrijfruimte te vinden was al passend en voelt nu nog sterker kloppend. Ik ben daar heel blij mee en bedank iedereen en alles waardoor dit ook werkelijk allemaal zo kan plaatsvinden.

In de vorige nieuwsbrief heb ik de essentiële elementen van mijn werk, en de belangrijkste werkvormen die ik als ondersteuning daarvan aanreik, nog eens verduidelijkt. Deze keer wilde ik daar graag verder op doorgaan en ook nog enkele dingen aangeven, die me in de afgelopen retraiteperiode helder zijn geworden. In deze nieuwsbrief hebben we eindelijk ook de nieuwe, bij elke teaching passende, mandala’s geplaatst. Met heel veel dank aan Mischa, die ze in overleg met mij heeft gemaakt.

Mandala Light of Being-Meditation

(Light of Being-Meditation)

Me bezinnend over mijn werk, heb ik in de afgelopen periode gevoeld dat ik, na de geplande yoga- en tantra-vervolgopleiding over vier jaar af te hebben gerond, wens te stoppen met het doorgeven van specifieke werkvormen en opleidingen. Ik heb het gevoel dat er dan een periode komt, waarin ik vrijer wens om te gaan met het geven van samenkomsten zoals ‘Genegenheid door Inzicht’ aan mensen die verlangen naar een volledigere deelname aan de spirituele diepgang van leven, zijn en liefhebben.

Ik voel daardoor de hartelijke wens, dat in de nog resterende opleidingsjaren, mijn onderricht in Yoga, Tantra, Meditatie en alle daaruit voortgekomen Teachings, voor iedere deelnemer van de GdI toegankelijk is. Dat heb ik al met de meditatie gedaan door die in de GdI te introduceren en nu stel ik ook de vervolgopleidingen open voor wie mijn benadering van yoga en tantra aanspreekt. Dit houdt dus in dat vanaf september de Yoga-vervolgopleiding voor alle geïnteresseerde GdI-ers openstaat en vanaf volgend jaar september ook de Tantra-vervolgopleiding. Mij lijkt dat een verrassende en verblijdende verandering.

Mandala Light of Being-MantraPrayers

(Light of Being-MantraPrayers)

Een andere verandering is, dat de initiaties van de verschillende Teachings (werkvormen) toch door blijven gaan, omdat er, naast mijn eigen gevoel, ook nogal wat reacties zijn binnengekomen die aangaven dat het jammer zou zijn als de initiaties helemaal zouden wegvallen. Voor al deze mensen heb ik de vreugdevolle boodschap dat vanaf de zomer van 2019 de Teachings in de vorm van een 14-daagse (met aankomst- en vetrekdag) Teachings-retraite gegeven zullen gaan worden. Alle 12 werkvormen van mijn spirituele scholing komen daarin dan één dag aan de orde. Ook deze retraite, die bedoeld is voor de geïnitieerde leerlingen, wens ik daarnaast ook graag toegankelijk te laten zijn voor GdI-ers en voor de mensen die vanuit de vervolgopleidingen alsnog met deze werkvormen kennis willen maken of daar dieper op in willen gaan. In de loop van volgend jaar zal ik daar in de nieuwsbrief op terugkomen.

Vanaf 2022-2023, maar dat is nog ver weg, verander ik mijn werkwijze dan naar een opener en nog in te vullen bijeenkomstenprogramma zonder opleidingen.

Mandala Light of Being-LightMessenger

(Light of Being-LightMessenger)

Gedurende de komende maanden zal ik mijn nieuwe boek over meditatie verder afmaken. Dat voelt heel erg fijn en waardevol, prachtig gewoon. Daarnaast neem ik ook meer tijd om stil te zijn en met mijn wezen liefdevol samen te zijn en zo ruimte te geven aan mijn verlangen om vrij op alle meditatieve diepte die zich aandient in te kunnen en mogen gaan, tenslotte is dat de spirituele oceaan van waaruit ik ook met jullie omga en over de diepte en echtheid van het leven bericht.

Nou, zo heb ik jullie weer wat verder ingelicht over alle veranderingen en ontwikkelingen die jullie in samenzijn met mij meemaken en ik hoop natuurlijk weer dat ze een ondersteunende invloed hebben op jullie allemaal, ze ons samenzijn en samenwerken verrijken en verdiepend door mogen werken op de essentie van ons gevoelsmatige contact in dit leven.

In love,

Anandajay

(Mandala algehele werk)

Verlangen naar echtheid

Omdat er in het leven zoveel interpretaties bestaan over jezelf, over het leven en wie de anderen zijn of wat zij denken of wat hen beweegt, ontstaan er vragen zoals: waarom zijn wij hier op aarde en wat is de zin van het bestaan? Deze behoefte aan het voelen van waar het nou echt om gaat in dit leven, is eigenlijk de basis van spirituele ontwikkeling. Door die vragen open je je namelijk verder dan doorgaans en daardoor kom je al snel terecht in wat men het spirituele noemt, in dat wat verder reikt dan het direct zichtbare, verklaarbare en tastbare.

De kern van alle spirituele zoeken is de vraag naar echtheid. Echtheid zou dan helemaal niet zo in de spirituele hoek moeten liggen, want het zou toch het meest voor de hand liggende, gewone, tastbare en waarachtige moeten zijn. Jammer genoeg is deze echtheid dus niet meer zo zichtbaar als gevolg van wat mensen allemaal zijn gaan geloven en interpreteren. Maar je kunt je ook afvragen of er wel zoiets als echtheid bestaat of dat je altijd met een interpretatie ervan te maken hebt. Dit is precies de vraag die meditatie wenst te beantwoorden, door je te begeleiden naar dat je weer werkelijk deelneemt aan het leven.

Mandala Light of Being-LoveSharing

(Light of Being-LoveSharing)

Deelnemen betekent dat je een deel of onderdeel bent van het leven en niet op een bepaalde afstand blijft staan om te observeren, te kijken, te beoordelen en interpreteren. Dat afstandelijke bestuderen plaatst je erbuiten en kan eeuwig doorgaan. Je kunt je hele leven bezig blijven met interpreteren, zonder dat je aan de echtheid bent gaan deelnemen. Echtheid kan alleen maar ervaren worden en vraagt van je dat je je afstandelijkheid loslaat. Als je alleen maar probeert om al je interpretaties, gedachten en conclusies achterwege te laten, omdat je inziet dat ze je niet bij de echtheid brengen, is dat niet voldoende, want je blijft dan nog steeds op dezelfde afstand van het leven staan. Deelnemen is het gevolg van een diep verlangen in je om zo dicht mogelijk bij datgene te zijn wat je wenst te leren kennen, en daardoor laat je als vanzelf je afstandelijkheid los.

Als je werkelijk wenst te voelen, te ervaren, te proeven wat echt is, ga je zo diepgaand deelnemen aan datgene wat je ontmoet, dat je het leert kennen door ermee samen te zijn, er deel van te zijn. Je bent dan niet meer met de vorm ervan bezig, niet meer met wat jij ervan vindt of wat jij ervan begrijpt, maar je wenst er alleen nog maar aan deel te nemen en bewust voelend deel te zijn van dat wat je wenst te ontmoeten.

Mandala Light of Being-SoulPainting

(Light of Being-SoulPainting)

In die openheid bestaat geen wens meer om te interpreteren en is er zoveel ruimte dat je brein geen enkele interpretatie meer georganiseerd krijgt. Het deelnemen aan het ervaren van wat iets is en het daardoor met de echtheid ervan in contact zijn, ervaar je met je gehele bestaan, met elke cel, met je hele zijn. Deelnemen gaat over het ervaren van volheid, een waarde die alleen ervaren kan worden als je voelt met alles wat je bent.

Echtheid gaat weliswaar over het meest voor de hand liggende, over dat wat is, maar de rechtstreekse aanraking ermee is blijkbaar ongewoon geworden. Laat meditatie je weer aanreiken hoe het is om deel te nemen aan het leven en aan de schepping waar jij als natuurlijk onderdeel toe behoort en deel van uitmaakt. Je kunt er eigenlijk helemaal niet van afgescheiden raken, maar je kunt er wel, bewust of vaak ook onbewust, afstand van nemen met als gevolg dat je de echtheid van alles niet meer ontmoet. Meditatie nodigt je uit om de afstand die je genomen hebt, vanuit je inzicht dat je daardoor het echte zult blijven missen, te laten vallen en weer voelend deel te gaan nemen aan de volheid van dat wat het leven, jij en de rest van de schepping werkelijk is.

Nieuwe activiteiten
dit cursusjaar

Mandala Light of Being-AngelGuidance

(Light of Being-AngelGuidance)

‘Light of Being’-dagen
‘Genegenheid door Inzicht’

‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetingsdagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces. Meer info

Mandala Light of Being-KoshaMassage

(Light of Being-KoshaMassage)

Agenda

Voor de geplande activiteiten, klik hier

Mededelingen

Muziek

Anandajay heeft ca. 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajays boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’–News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Mandala Light of Being-Yoga

(Light of Being-Yoga)

Ten-slotte

Deze brief staat weer vol met nieuwe informatie
als gevolg van, volgens mij, hele mooie bewegingen.
Het volgende jaarrooster
kan weer met vreugde in je agenda worden opgenomen
en vanuit die verbinding
gaan we samen
het lichtbrengende voorjaar in.

In maart mag je je weer
door de GDI- en Meditatie-video laten inspireren
en ik wens jullie daar een mooie gezamenlijke dag mee.
Eind april zien wij elkaar dan weer.

Mandala Light of Being-ChakraHealing

(Light of Being-ChakraHealing)

Onderwijl mediteer ik elke avond met je foto
en dat zijn voor mij momenten,
waarop ik je even vanuit mijn ziel groet en,
als dat past,
energetisch aanraak,
zodat je de waarde
van wat je in de bijeenkomsten ervaart
weer even voelt en toelaat.
Soms zijn jullie te bezet
en leg ik als het ware
even een bloemetje bij je voeten neer
en soms tref ik je in openheid
en deel ik even wat licht met je.

Ik wens je een fijne tijd,
met vertrouwen in je eigen diepgang
en vol liefde voor je eigen bestaan,
zodat we steeds verder open durven te gaan
voor echte betrokkenheid bij elkaar en de wereld.
Zorg goed voor jezelf,
voor je gevoeligheid
en voor je kracht
en laten we samen
leven.

In love en tot gauw,

Anandajay