Bloem-logo

Verlangen naar liefde

Nieuwsbrief van Anandajay, februari 2011

Door
Decoratie

Dierbare vrienden,

Graag zou ik iets aan jullie willen schrijven over het verlangen naar liefde. Veel mensen die sterk naar liefde verlangen, omdat ze voelen dat ze daarin tekort komen, beseffen niet dat dit tekort het gevolg is van dat ze eigenlijk bang zijn voor liefde of beter gezegd voor wat er daardoor in hen zou kunnen veranderen.

Als je liefde in je toelaat, ga je immers gevoelsmatig verder open, denk maar aan iemand die verliefd is. Als je opener bent, beheers je je minder en kunnen er aspecten uit je naar voren komen, die je nog niet kende of voorheen onder controle hield. Door het gevoel van verminderde controle voel je je ook kwetsbaarder, zichtbaarder en gemakkelijker te manipuleren.

De angst voor al deze gevolgen is de onderliggende en vaak onbewuste grond van het tekort aan liefde dat iemand ervaart. Een tekort aan liefde voelt pijnlijk aan, maakt je onstabiel en behoeftig en geeft je het gevoel onvervuld te zijn. Door deze gevoelens word je constant in de armen van je ego gedreven om van daaruit op zoek te gaan naar een oplossing hiervoor.

Decoratie

Menigeen is dan ook vanuit dit tekort ongeduldig op pad naar vervulling, maar liefde is niet zomaar te vinden, zeker niet als ze vervullend moet zijn. Om daadwerkelijk een liefdevol antwoord te geven op je gevoel van tekort aan liefde en deze vicieuze cirkel van je tekort aan liefde, je verlangen naar liefde en je angst voor liefde te doorbreken, nodig ik je uit om deze gehele waarheid van je verlangen naar liefde volledig te doorvoelen.

Als jij vanuit oprechte betrokkenheid in relatie gaat met hoe het voelt dat je angst voor emotionele openheid je ondervoed houdt in de liefde en je zo van de eigenlijke volheid van een liefdevol leven verstoken blijft, kan het niet anders dan dat er spontaan een stroom van genegenheid uit jou voortkomt, die naar dat ondervoede gevoel toe wenst te stromen. Net zoals dat, als je pijn bij iemand voelt, er bij jou de intentie ontstaat om de ander daarin te ondersteunen en te verzorgen.

Door deze stroom van genegenheid komt er weer leven in de ondervoede, behoeftige en pijnlijke gebieden, zonder dat je je op een onbehaaglijke manier kwetsbaar, zichtbaar of manipuleerbaar voelt, Want de liefde komt nu niet van een ander, maar uit jezelf en de kwetsbaarheid die er mee samengaat, voelt nu niet meer bedreigend, maar als een bekoorlijke vorm van sensitiviteit.

Decoratie

Compassie, empathie, affectie en betrokkenheid zijn verbinding gevende levenskwaliteiten. Zij doorbreken geïsoleerdheid en angst en brengen een genegenheidstroom op gang, die levengevend en liefdevol is. Als jij, vanuit deze specifiek menselijke, relationele gevoelswaarden de relatie aangaat met welk behoeftig of ondervoed gebied in jezelf dan ook, wordt er, als vanzelf, zorg aan gegeven, doordat er, als vanzelf, een genegenheidstroom op gang komt naar dat wat zorg en liefde nodig heeft.

Het gaat dan wel om oprechte relationele betrokkenheid, want als je enkel je behoeftigheid weg wilt hebben, ga je alleen maar hopen op liefde en eronder lijden dat ze niet snel genoeg komt. Mijn uitnodiging is niet om het tekort zo weg te werken, want dan ga je een idee aanbidden, wat het tegenovergestelde is van je werkelijke waarheid. Mijn uitnodiging is om een affectieve relatie met de waarheid van je gevoel van tekort aan te gaan, zodat, als vanzelf, vanuit die verbinding en empathie dat wat je echt nodig hebt, op gang gebracht wordt.

Spiritualiteit gaat over de oprechte betrokkenheid vanuit je zelf bij de volledige waarheid van je menselijke werkelijkheid. Spiritualiteit gaat niet over geloven in een God en andere oplossingen, maar over hoe liefdevol jij vanuit je ziel, je zijn of je zelf betrokken bent bij de werkelijkheid van jezelf en die van anderen.

Decoratie

Spiritualiteit is niet bedoeld om je op een pad naar iets anders te zetten, maar om je weer in relatie te brengen met je levende werkelijkheid. Als je aanraakbaar gaat voelen wat die werkelijkheid is dan ontstaat er, als vanzelf en op de meest adequate manier, de intentie en stroom om het te verzorgen en aandacht te geven.

Vanuit je ziel, je zijn of je zelf komt dan de liefde, die al in jouw diepte aanwezig is en die jouw oorsprong is, als vanzelf in beweging, zodat je zonder op zoek te zijn geweest naar de liefde, maar vanuit medeleven met het tekort aan liefde in je, liefde geschonken krijgt.

Hoe empatischer de betrokkenheid, hoe adequater en grootser het antwoord, dat, als vanzelf, gegenereerd wordt. Een antwoord uit het diepst van je zelf, dat zonder ingrijpen van het ego ontstond, zelf zijn weg weet te vinden en uit levengevende liefde blijkt te bestaan.

Decoratie

Het mooie is dat je liefde gaat voelen door betrokken te zijn bij de pijn, die je voelde door je tekort aan liefde. Hier ontmoet je twee verschillende belevingsaspecten van liefde, Je begon met de beleving van hoe jij naar liefde verlangt, hoe jij de pijn van je behoefte eraan en je tekort erin voelt en hoe je onbewust bang bent voor de emotionele openheid die liefde met zich mee brengt. En nu word je verrast door de beleving van een genegenheidstroom, die enkel als gevolg van empathie vanuit de diepte van jezelf, als vanzelf, in beweging is gekomen en liefde teweeg brengt die je heelt en vervult

Wat deze laatste beleving van liefde voor je betekent en met je doet, is van een geheel andere orde. Deze liefde komt niet van een ander, en ook niet vanuit je ego, maar komt uit de diepte van jouw zijn. Deze liefde maakt je niet manipuleerbaar, maar geeft je kracht. Deze liefde maakt je niet onveilig, maar aanwezig. Deze liefde geeft je de wijsheid, waarmee het fijn is om voor de anderen zichtbaar te zijn. Deze liefde laat je ervaren dat er een bron van liefde in je bestaat en dat jij wezenlijk uit liefde bestaat. Deze liefde is de liefde die je open en vrij maakt en je daarvoor de noodzakelijke grond geeft, die dat alles voor je draagt.

Decoratie

Jouw persoonlijke liefdesbeleving is in de loop van de tijd sterk door je ervaringen gekleurd. Vooral de pijnlijke ervaringen met betrekking tot liefde, hebben je bang gemaakt voor de openheid en kwetsbaarheid waar liefde mee gepaard gaat. Als je door die angsten de deur voor liefde onbewust hebt dicht gedaan, maar je er bewust wel sterk naar verlangt, zal deze patstelling je in een frustrerende lijdzaamheid gebracht hebben. Dan heb je het gevoel dat je van alles doet om lief over te komen, dat je op allerlei wijzen probeert om zoveel mogelijk liefde te geven, maar dat je je toch niet voldoende geliefd voelt.

Ik nodig je daarom uit om niet lijdzaam te blijven hangen, in je persoonlijke liefdesbeleving, die onvervuld voelt en je een gevoel van tekort gekomen zijn geeft, maar om voelend in relatie te gaan met deze werkelijkheid van jezelf, hoe onvervuld of verwond je je daarin ook voelt.

Je affectieve mededogen met deze verwonding, laat van binnenuit een stroming van genegenheid ontstaan die deze verwonding wenst te verzorgen en te helen, als een moeder die haar gevallen kind met liefde omgeeft. Dan ontstaat er een liefdesrelatie met de schepping die jij bent, alsof de ziel zich toelegt op het verzorgen van de bloem waarin hij uitkristalliseert.

Decoratie

Die liefde die zo, als vanzelf, op gang komt om te helen, is een universele liefde en komt van binnenuit. Door je affectieve betrokkenheid komt de verzorging niet voort uit dat jij dat wilt of hoe jij denkt dat dat moet, maar is de genegenheidstroom die op gang komt een reactie van binnenuit, vanuit de bron van je zijn. Ik nodig je daarom uit om met het tekort aan liefde in jezelf steeds weer opnieuw zo’n diepe affectieve relatie aan te gaan, dat van binnenuit vanzelf die genegenheidstroom tot leven komt.

Zij brengt je de liefde, waar je zo diep naar verlangt. Zij brengt weer leven in die gebieden, die door je angst waren stilgelegd. Zij maakt je weer bewust van de liefdesbron die je in je draagt. Zij laat je weer voelen uit welke energie je wezenlijk bestaat.

Deze stroom getuigt van het bezielde bestaan dat ons allen draagt. Dat is ontroerend, rijk, vol en waardig, Dat is de bekoorlijkheid en vervullendheid van universele liefde. Het is deze universele liefde, die het tekort aan liefde, dat je in jezelf ervaart, zal beantwoorden en helen, zodat je vrijheid weer wordt hersteld om te leven en lief te hebben. Dat liefde, als vanzelf, uit je kwam en je persoonlijke liefdesbeleving heeft geheeld, laat je weer voelen dat je waardevol bent.

Decoratie

Vanuit dit waardevol zijn, ontstaat er dan weer ruimte om ook de liefde van buitenaf, van anderen, van de natuur of de kosmos in je toe te laten. Ruimte om liefde van daaruit te ontvangen en aan te nemen, omdat je nu niet meer behoeftig bent, geen tekort ervaart en daardoor niet meer bang bent voor de openheid die liefde met zich mee brengt.

Liefde vanuit je medemensen en de omgeving vult de universele liefde, die van binnenuit komt, aan, zodat liefde niet enkel binnenin, maar ook in gemeenschap met de wereld om je heen ervaren mag en kan worden; gemeenschap op welk vlak dan ook als de kroon op een verbonden affectief samenzijn.

Als je, vanuit een affectieve betrokkenheid bij jouw menszijn, voelt dat liefde, van binnen uit je wezen, naar de behoeftige gebieden in je stroomt en, vanuit zo’n zelfde affectieve betrokkenheid dit gevoel van liefde mag uitwisselen met je omgeving en medemensen, dan leef je in liefde, denk je in liefde en handel je in liefde, omdat je dan beseft dat je wezenlijk niets anders bent dan levende liefde.

Anandajay

Decoratie

Ten-slotte

Over spiritueel leraar zijn

Graag wil ik jullie iets vertellen over hoe ik mezelf op dit moment binnen ‘The Light of Being’ ervaar. In de afgelopen tien jaar heeft er van alles plaatsgevonden en dat heeft het een en ander aan verandering gebracht. Na jaren de ‘Genegenheid door Inzicht’-dagen en ook het Intensieve Programma te hebben gegeven, heb ik de afgelopen jaren twaalf verschillende initiaties doorgegeven (Light of Being-Meditatie, -Yoga, -ChakraHealing, -MantraPrayers (vertrouwd raken met devotie), -SacredDance, -SoulPainting (vertrouwd raken met energiebeleving), -Angel and Pilgrim (levensbegeleiding), -HeartSinging, -LightMessenger (vertrouwd raken met doceren), -Flowering (vertrouwd raken met liefdesenergie), -PeaceBreathing (vertrouwd raken met een open ademstroom) en -KoshaMassage).

Het was een diepe wens van me om diegenen die zich om mij heen verzamelen en blij zijn met mijn begeleiding, iets te geven, waarmee zij naar buiten toe hun spiritueel ontwaakte bewustzijn op de verschillende chakraniveaus zouden kunnen doorgeven. Zij hebben inmiddels zoveel ontvangen, toegelaten en ervaren, dat het voor hen zinvol is om te gaan ervaren welk een vreugde er vrijkomt als ze vanuit die aangeraaktheid van hun ziel, spirituele handreikingen gaan doorgeven op een of meerdere van die twaalf manieren.

Decoratie

Ook heb ik van elke initiatie twee mensen gevraagd om samen van alle teksten van die initiaties een werk- en cursusboek samen te stellen van waaruit zij dan deze, voor mij zeer gewijde informatie, door kunnen gaan geven aan anderen, die daarmee dan, uit liefde voor hun medemensen, hun werkwijzen kunnen verdiepen.

Verder ligt er het idee om de ‘School for Spiritual Awareness’ op te gaan zetten, waarbij, naast bijeenkomsten met mij, deze initiaties als twaalf vakken aangeboden worden. We hopen zo een allround begeleiding te kunnen aanbieden voor mensen, die op spirituele basis anderen wensen te begeleiden in hun omgaan met de waardevolheid van het leven en zichzelf.

Ondertussen blijf ik de jaarlijkse initiatieretraites geven, waarin ik de waarachtigheid van de twaalf initiaties en hoe ze worden doorgegeven, blijf verfijnen, en de doorgevers steeds weer met de oorsprong van waaruit de initiaties voortkwamen, blijf verbinden. Al deze activiteiten sluiten naadloos aan bij hoe ik mij voel, namelijk als een ‘connected soul’.

Decoratie

Ik ben op aarde om vanuit mijn verbondenheid met mijn wezen, mensen de bron van het leven en zichzelf aan te wijzen en hen daarin naar binnen en tot in de essentie daarvan te begeleiden. Vanuit deze beleving van een ‘connected soul’ te zijn, viel me op wat de laatste jaren heeft plaatsgevonden met betrekking tot mijn ‘spiritueel leraar’ zijn. Een leraar, zeker op spiritueel gebied, kun je niet worden, maar ben je doordat mensen dat van je maken. Doordat mensen dat wat ik aanreik als waardevol ervaren, wensen ze meer te horen en leren en daardoor worden zij leerlingen en ik dus leraar. Leraar zijn dank je aan het feit dat mensen leerling zijn.

In het begin nam ik die benoeming dankbaar aan, omdat ik blij was dat ik die waarde voor hen mocht betekenen. Gedurende de afgelopen jaren ben ik echter steeds meer gaan voelen hoe dat niet altijd met mijn gevoel van ‘connected soul’ overeenstemt. De benoeming ‘spirituele leraar’ werd in menigeen onbewust omgevormd tot een soort van autoriteit, met alle onprettige gevolgen van dien voor de onderlinge relatie.

Decoratie

Een autoriteit is op den duur niet meer aandoenlijk, menselijk en gelijkwaardig, maar iets waar men tegenop gaat kijken en waar men onnatuurlijke verwachtingen in projecteert. Eigenlijk verlaat men daardoor de echte relatie met diegene en komt men in een verhouding of hiërarchie terecht. Spirituele uitwisseling verdraagt geen hiërarchie en vraagt om een horizontale relatie met daarin ruimte voor ont-moet-ingen en genegenheid.

Vanuit mijn ‘connected zijn’ ervaar ik dat het ‘spiritueel leraar’ zijn een relatievorm is, die in contact met een ander steeds kan komen en gaan. Ik ervaar alleen dan iemand als leerling als die echt aanneemt wat ik op dat moment aanreik en dat zo diep in zich toelaat en plaats laat vinden dat het in zijn aanwezigheid aankomt en er daardoor een verandering van ‘state of being’ in hem of haar plaatsvindt.

Decoratie

Spiritualiteit heeft immers niet alleen met leren te maken. Leren en bewust worden, laten je weliswaar uit je onwetendheid ontwaken, maar ze zijn slechts een heel klein aspect van het open gaan voor de inhoud van jezelf en het leven. Je bereidheid om in verbinding te gaan, om te verzachten in je egoactiviteit door affectie te voelen en om de moed te hebben vanuit openheid te leven, is veel relevanter als het gaat om echt in contact te komen met de ziel die in jou woont, in je aanwezig is.

Spiritueel leraar of leerling zijn is een mogelijke vorm van relatie tussen mij en de ander, tussen mij als ‘connected soul’ en de ander. Op de momenten dat de ander mijn handreikingen niet echt toelaat of zelfs negeert, is die geen leerling en ik geen leraar. Vandaar dat de vanzelfsprekend klinkende benaming ‘spirituele leraar’ voor mij niet de waarheid dekt die ik ervaar en van waaruit ik met anderen omga, ook al zal dat in de omgang wel gemakshalve zo aangeduid blijven worden.

Decoratie

In de komende jaren hoop ik met jullie nog verfijnder in al deze gebieden af te mogen dalen, zodat spiritualiteit en jullie relatie met mij daarbinnen, nog duidelijker een verblijdende en verrijkende levenshouding naar voren brengen, waarin zowel ons diepe verlangen, als dat van de mensen waar wij mee werken, waarheid wordt.

Misschien dat we daardoor allemaal weer ‘connected souls’ zullen zijn en we vrijheid niet meer zien als iets wat we willen bereiken als doel, maar dat we ons vrij voelen in de openheid van waaruit we elk moment opnieuw zowel leven als ook verbonden zijn met onze essentie en ziel.

In love, en tot de volgende keer,

Anandajay

Anandajay