Bloem-logo

Spirituele begeleiding aan de School: Yoga & Tantra

Nieuwsbrief van Anandajay, februari 2016

Door
Decoratie

Lieve vrienden,

Zoals jullie verderop zullen lezen, zijn er weer tal van veranderingen op komst en ik hoop dat ze jullie net zoals mij, goed zullen bevallen. Ik ben de laatste jaren nogal bezig geweest met hoe ik een zinvol medemens kan zijn als het gaat over wat ik met mijn leven doe en erin doorgeef. Iedereen geeft natuurlijk zijn manier van zijn en alles wat die van daaruit doet door, maar ik voel daarin een nog duidelijkere verantwoordelijkheid, omdat ik blijkbaar als een leraar wordt ervaren en dan is het aan mij om nog verfijnder te voelen, hoe ik daar in mijn leven op antwoord.

Vanuit de openheid van mijn spirituele beleving pas ik niet zo goed in de door de tijd ontstane en nu ook maatschappelijk gevestigde stromingen van spirituele ontwikkeling. Ik ben niet een uitgesproken yogaleraar die zich helemaal op het oefenen richt, want ik geloof helemaal niet in oefenen en werken aan jezelf, omdat het vaak alleen maar een ego-wens of overtuiging vervult en zodoende niet tot een oprechte spirituele levenswijze leidt.

Decoratie

De yoga, meditatie en alle andere werkvormen die ik vanuit mijn ervaring en eigen benadering heb ontwikkeld, kunnen volgens mij wel een perfect middel tot zelfreflectie zijn, maar het blijven reflecties. Reflecties hebben geen zin als je ze als een veranderingsproces ziet, want er komt nooit een eind aan, maar als je er doorheen in een andere laag van je bestaan afdaalt en zo tot het essentiële Zijn afdaalt, hebben ze hun dienst als spirituele richtingaanwijzer vervuld en kunnen ze achtergelaten worden.

Het Zijn blijft de echte basis van spirituele aanwezigheid en alleen die basis, die in iedereen gelijk is, altijd aanwezig is en via elke ervaring toegankelijk is, kent oprechtheid en vormt de metafysische, diepere achtergrond van waar het leven over gaat. Toch voelt het reduceren van het leven tot alleen maar Zijn, zoals de Advaita Vedanta filosofie dat vaak voorstaat, voor mij een neiging tot fundamentalisme. Het streng strippen van de waarden van de schepping tot op het bot van het Zijn geeft volgens mij meer het onvermogen aan, om met de emotionele gevolgen van de veelheid en vergankelijkheid van de dingen om te gaan. Het elementaire, ene Zijn brengt immers de veelheid der schepping voort en volgens mij verdienen beide hun eerbied. Tenslotte is ook de intense beleving van het Zijn een aspect van de schepping. Elke vorm van de schepping heeft op zijn beurt het elementaire Zijn als ondergrond, net zoals een schilderij altijd een blanco canvas als ondergrond heeft.

Decoratie

Ondanks de schoonheid van de beide genoemde spirituele benaderingen die ik diepgaand versta en waar ik ook mee werk, voel ik me er toch niet helemaal in op mijn gemak, want ik wens het in mijn leef- en werkwijze over het eren van beide aspecten tegelijk te hebben.

Ik wens zowel de diepgang als de oppervlakte de plaats en eerbied te geven die hen toekomt. Oppervlakte blijft immers de ingang naar de diepgang en diepgang heeft in zijn manifestatie altijd een oppervlakte nodig om geproefd en gekend te kunnen worden. Ik hoop vanuit The Light of Being beide te respecteren en de schoonheid van hun gezamenlijkheid ervaarbaar te maken, zodat het mensen kan ondersteunen in hun verlangen naar een vreedzaam, inhoudelijk en holistisch leven.

The Light of Being gaat, zoals de naam aangeeft, over het Zijn en over het Licht, over de essentie van het leven en zijn uitstraling, over dat je bestaat en hoe alles bestaat. Ik hoop daarmee dan ook bij te dragen aan dat zowel jij, als de wereld, een wezenlijke vorm van healing vindt via de uitnodiging om die twee relationeel, dus in uitwisseling, samen te laten gaan.

Decoratie

Dit laatste is ook de reden waarom ik uiteindelijk toch heb gekozen om een intensieve begeleiding aan de hand van Tantra te gaan geven. Tantra in de zin van dat beide aspecten die ik voorheen beschreef, samen kunnen komen zoals de draden van een stuk stof. Tantra betekent namelijk weven en ik ben altijd al erg dol geweest op weven, zowel letterlijk, daar ik dat veel gedaan heb in mijn jongere jaren, als geestelijk, door vooral veel licht te ervaren bij het samen en tegelijkertijd in mij ervaren van verschillende aspecten van het bestaan.

Het ervaren van meerdere aspecten samen kan alleen maar plaatsvinden als je ontvankelijk bent en daarin ligt een groot deel van de vreedzaamheid die erdoor ontstaat. Als je je ergens op richt, sluit je immers steeds de rest uit, maar als je ontvangend bent, kun je meerdere dingen samen laten komen tot een heelheid, waardoor je ervaart dat jij het essentiële middelpunt daarvan bent. Zo kun je je, als je je huid wenst te voelen, nergens op richten, want dan voel je maar een deel van je huid, maar als je ontvangend bent, kun je je gehele huid in één keer ervaren. En zo is het ook met de krachten van spiritualiteit en seksualiteit, van de ander en jij, van het omhullende en de kern, et cetera.

Decoratie

Tantra wordt vaak in verbinding gebracht met seksualiteit, maar dat is slechts omdat de seksuele energie niet in de heelheid van de meeste mensen geïntegreerd is. Als de seksuele energie ook een aspect van je heelheid en energetische volheid mag zijn, heb je intuïtie en instinct met elkaar verbonden en dan kunnen je inzichten pas in je handelingen terecht komen. Tantra is dan ook een levenswijze, waarbij alles wat je bent bij elkaar mag komen en daarin speelt de beleving van intimiteit en de seksuele energie als geheel een belangrijke rol, omdat veel mensen zich slechts onvolledig ervan bewust zijn, dat ze op dat gebied niet vrij zijn.

Wie weet opent het op deze manier bezig gaan met tantra deuren, waardoor het leven dat staat te popelen om je gelukkig te maken, ook jou mag gaan voeden, bevruchten en bereiken, zodat er meer vrede, meer echtheid en meer levensvreugde in je leven kan ontstaan. Dan voel je een vorm van geluk, die niet alleen jou iets geeft, maar die je handelen, door de ontstane vrijheid in je medemenselijkheid, affectief beïnvloedt en daardoor ook de wereld iets waardevols geeft.

Om dit vorm te geven ga ik naast het Yoga Intensieve Programma (YIP) in september ook starten met het Tantra Intensieve Programma (TIP).

Decoratie

Twee benaderingen: een Tantra- en Yoga-opleiding

In deze twee Intensieve Programma’s, die tevens als opleidingen dienst doen, heb ik alle aspecten van mijn werk samengevat in een energetische (tantra) en een meer tastbare (yoga) benadering van het in contact komen met jezelf als bezield mens. Met tantra geef ik aandacht aan de universele basisenergieën van menselijk en intermenselijk, spiritueel leven en met yoga geef ik aandacht aan de elementaire, in ons aanwezige belevingen van natuurlijke harmonie en spirituele heelheid. Het geven van tantra en yoga vindt plaats vanuit mijn verlangen om te leven in openheid, in het Licht van het Zijn, en dient enkel ter ondersteuning van mensen die hun wezenlijke waarde wensen te ervaren en hun leefwijze door die inzichten verder wensen te laten verfijnen.

Dat ik als spiritueel leraar opleidingen geef, is het gevolg van de meer dan 35 jaar ervaring bij het overbrengen van de meest essentiële waarden van het leven en menszijn. Daarin heb ik gemerkt dat vooral individuele betrokkenheid bij iemands persoonlijke ontwikkeling, voor een passende en organische rijping zorgt. Het is deze rijping en de vruchten die daardoor ontstaan, die dan eventueel als echte levenswaarden kunnen worden doorgegeven aan anderen.

Decoratie

De opleidingswijze onderscheidt zich van anderen, doordat ze vanuit een spirituele verbinding wordt gegeven om vooral op dat gebied intensief aan je ontwikkeling bij te dragen, ook al is dit proces als ‘opleidingen’ in een maatschappelijke context geplaatst. Er is dan ook veel aandacht voor je spirituele ontwaken en voor het verlevendigen van je contact met de essentie van je bestaan. Ik ga er vanuit dat degenen die iets door willen gaan geven, eerst zelf in die waarde wensen te leven, in plaats van dat ze hun ontdekte wijsheden slechts onmiddellijk en daardoor oppervlakkig aan anderen doorgeven. Daarbij staat voorop dat jij als mens weer met je wezen in verbinding en samenhang wenst te (leren) leven. Als dat ook jouw verlangen is, sluit mijn werk en werkwijze waarschijnlijk goed bij je aan.

Alle fases van begeleiding in deze intensieve programma’s gaan over jouw ontwikkeling en de stof die gegeven wordt, dient als middel via welke je je bewust wordt van wie je bent en zodoende steeds meer helderheid krijgt over hoe je met alles omgaat. Hoe je met dingen omgaat, reflecteert je vrijheid en verbondenheid met je ware aard en bestemming.

Decoratie

De opleidingen zijn bewust niet gebonden aan een maatschappelijke norm voor erkenning om zo de diepe spirituele vrijheid van mij als begeleider en van het verloop en de inhoud van de persoonlijke processen daar niet door te laten ondermijnen. Zelf heb ik mede aan de wieg gestaan van de normen die er nu aan erkende yogaopleidingen in Europa gesteld worden en in de yoga opleiding die ik vanaf 1998 enkele jaren met mijn toenmalige vrouw in Nederland leidde, heb ik daar ook aan voldaan, maar ik ben erachter gekomen dat die normen inderdaad de spirituele vrijheid en waarde grotendeels tenietdeden. Wat het doorgeven van de tantrische benadering betreft, heb ik vroeger vaker de opleidingsjaren ‘De Geestelijke kant van Tantra’, ‘Van Ruimtelijk tot Kosmisch Bewustzijn’, ‘Wezenlijkheid Ervaren’ en ‘Spiritualiteit en Seksualiteit’ gegeven, waarin de verschillende waarden van tantra ook op een vooral vrede brengende manier aan de orde kwamen.

Decoratie

Ten-slotte

De geweven volheid van het bestaan

Ervaar jij ook zoveel schoonheid door en ontroering over de schepping en de liefdevolle volmaaktheid die ze in haar intentie met zich meedraagt? Als je dat voelt, krijg je dan niet ook onmiddellijk de neiging om in het vervolg heel goed met alles om te willen gaan? Vergeet dan echter niet dat de essentie van leven eigenlijk alleen maar de open ruimte is, waar alle vormen, alles wat ons ontroert, alles wat we zien, alles wat ons verwondert, in plaatsvindt. De essentie van het leven is de bron van de schepping, net zoals de ervaarder de bron van al je ervaringen is of zoals de ziel de bron van al je bewustzijn is.

Als je teveel door het wonderbaarlijke van de schepping meegesleept wordt, raak je de bron ervan kwijt en kom je in visies terecht. Terwijl je, juist door het voelen van die bron, zo verzacht raakt dat je daardoor vanzelf goed met de schepping omgaat. Vanuit een spirituele benadering van het leven zul je jezelf op elk moment weer afvragen of je je ziel toestaat je te begeleiden. Met andere woorden, je opent je steeds weer voor die ene waarheid, zodat je vanuit verbondenheid met de essentie deelneemt aan de veelheid van het bestaan.

Decoratie

Er zijn filosofische stromingen die de schepping als illusie links laten liggen en zeggen dat het alleen maar om de essentie van het leven gaat. Ze hebben volledig gelijk, maar in hoeverre is het je terugtrekken in de essentie een teken van onvermogen om met de schepping om te gaan? Het Zijn is inderdaad de meest waardevolle essentie, maar als je je daartoe beperkt omdat je moeite hebt met de pijnlijke kanten van het leven, breng je ook de liefde naar een nulpunt. Daarnaast is de ontroerende schoonheid en intelligentie van de schepping zo duidelijk iets wat uit die essentie voortkomt, dat je haar bestaan en alsmaar veranderende verschijning niet zomaar kunt afwijzen omdat er onaangenaamheden in voorkomen.

De vraag die het leven je stelt, is of de essentiële diepgang van haar bron datgene mag zijn waar je op vertrouwt, zodat je vanuit die verbondenheid deel kunt nemen aan de vormelijke dualiteit van de schepping. Dan geeft de wijsheid van die ene waarheid je de vrijheid om genietend deel te nemen aan de fantastische meervoudigheid van de schepping.

Decoratie

Zonder de verbinding met je essentie, raak je immers constant verdwaald in de veelheid van de schepping. Vanuit die verbinding geniet je op een spirituele manier van de schepping zonder dat ze je meesleept, verwart, of in je -ik- gevangen zet. Tantra geeft je vanuit de essentiële eenheid van het leven de vrijheid voor de veelheid van de creatie. De dankbaarheid voor het leven gaat dan ook niet uit naar de schepping, maar via de schepping naar de bron van die schepping, net zoals de dankbaarheid voor al je ervaringen niet uitgaat naar de ervaringen, maar naar Jou, de bron van alle ervaringen. Je blijft dan vrij als je je in de veelheid begeeft.

Dit is de diepere waarde van tantra, die over de verwevenheid der dingen gaat. Tantra geeft je vanuit het essentiële de vrijheid om met de veranderlijkheid van de schepping om te gaan en daar een waardig onderdeel van te zijn. De ene waarheid en de dualistische schepping die eruit is voortgekomen, vormen, geweven in elkaar, de volledigheid die wij het leven noemen. Niets daarvan is overbodig, verkeerd of irrelevant, maar alles hoort bij elkaar, net zoals de schering- en de inslag-draad samen de waarde van het doek veroorzaken. In die verwevenheid is de volledigheid van hoe het leven bedoeld is helemaal aangegaan en kun je vanuit een diepe eenvoud in haar vervullende volheid leven.

Met diepe, diepe, diepe dank aan jullie allemaal.

In love,

Anandajay

Anandajay