Bloem-logo

Relatie

Nieuwsbrief van Anandajay, juni 2012

Door
Decoratie

Dierbare vrienden,

We zijn alweer in juli van dit jaar, alles bereikt bijna zijn optimale groei en de dagen hebben hun optimale lengte alweer gehad. Nu komt de tijd van rijpen en geven.

De foto’s in deze nieuwsbrief gaan nog even over wat daar aan vooraf ging; het ontluiken, ontwaken en ontspringen, the spring was in the air. De lente past ook goed bij onze spirituele groei van ontwaken voor de diepere waarden van ons mens-zijn en onze geboorte als ziel om van zichzelf bewust te worden. Net zoals dat wat uit de boom ontspringt, als het bewust van zichzelf kon zijn, zijn innerlijke waarde ziet plaatsvinden van ontluiken tot het geven op het eind van de zomer en de herfst. Via de foto’s kun je van heel dichtbij meevoelen met dit ontluiken en ontspringen en daarin is het mooi om te zien hoe het licht deze processen heeft uitgelokt en stimuleert.

Wat is het ontluiken, ontspringen, rijpen, vrucht dragen, geven en overgeven toch een fascinerend proces, waar ook wij als individuele mensen en gezamenlijk als een grote collectieve beweging deel van uitmaken. Al deze groeibewegingen zijn steeds het gevolg van relatie: van de dansende wisselwerking tussen het ontvangend open zijn voor alles van het leven dat zich, speciaal voor jouw aanwezigheid, voor je openbaart.

Warmte en licht roepen je, verlangen en kracht maken je er ontvankelijk voor en bereid toe. Relatie is de liefdesdans, die via het leven de ruimte krijgt om dat wat innerlijk en onzichtbaar is, tot volledige waarheid en feitelijkheid te laten komen, zodat jij ziet, voelt, ervaart en lief hebt, wat je in wezen al lang was, zoals de boom altijd al dat was wat hij in de lente, de zomer en herfst tot uitdrukking brengt door waarlijk de relatie met de zon en het licht aan te gaan. Relatie is voor ons mensen de nieuwe en derde mogelijkheid om met het leven om te gaan. Daarom schrijf ik hier graag iets aan jullie over de diepere en spirituele betekenis van relatie.

Decoratie

Relatie

Vanuit gewoonte en overlevering zijn we doorgaans vooral geneigd om moeilijkheden of vraagstukken te beantwoorden met vluchten (fantaseren, relativeren, negeren etc.) of  vechten (verdedigen, manipuleren, beheersen etc.).

Relatie is de nieuwe, spirituele leefwijze. Tot nog maar kort geleden ging het in het leven enkel om het overleven en voor menigeen gaat het daar onbewust nog steeds om. We hebben tegenwoordig de tijd om van onszelf bewust te worden en in te zien dat overleven, leven op basis van vechten of vluchten, ons niet dat brengt waar we diep naar verlangen.

Relatie is nieuw en relatie is eng, want relatie gaat over contact. Hoe vrij we ook denken te zijn, en over alles schijnen te kunnen praten, toch is echt contact en intimiteit voor velen nog een ongerijpt ervaringsgebied.

Zolang je vecht of vlucht ben je namelijk vanuit je ego bezig om je met een ander of een situatie te meten in de hoop te kunnen winnen of in ieder geval niet te hoeven verliezen. Je bent dan bezig met het vergelijken en uitspelen van krachten, met het geloven in het recht van de sterkste, met jezelf veilig te stellen, ook al sta je daar dan uiteindelijk alleen.

Het is dit uiteindelijk alleen staan op de top of in het dal, wat je, ondanks alles wat je doet en gecreëerd hebt, het gevoel geeft, dat er nog iets belangrijks ontbreekt. Pas als alle behoeften om te overleven rijkelijk zijn beantwoord, valt je pas op dat je een diepgaandere dimensie van je menszijn mist.

Dat is het gemis aan contact en samenzijn, kortom aan relatie. Daarbij gaat het dan niet om het hebben van een partner of bevriend medemens, maar om de diepte tot waarop de uitwisseling daarmee mag plaatsvinden.

Verhoudingen, hoe je je ten opzichte van iemand verhoudt, verbintenissen, hoe je je aan iemand bindt, of partnerschappen, hoe je samen met iemand het leven aangaat, zijn je wel bekend, maar mag het eens echt om relatie gaan. In relatie heb je echte betrokkenheid bij de ander, wissel je je levensaanrakingen uit en brengt het waardevolle dat je ervaart je steeds weer terug in de relatie met de ander en jezelf.

In relatie of dat nu met jezelf of een ander of met de natuur is, open je je daarvoor vanuit het verlangen om het te ontmoeten en laat je dat wat je daaruit ontvangt helemaal in je binnen komen. Door dit zo in je binnen te laten, gaat je ego, waar je tot dan toe volledig mee bezet was, vanzelf aan de kant en mag dat andere even helemaal in je plaatsvinden en op je van invloed zijn.

Zo ervaar je met de veel diepere laag van je verlangen om te ontmoeten, wat dat andere is en wat het je geeft en in je teweegbrengt. Je voelt dan hoe de energie daarvan wel of niet met je verlangen samengaat en die duidelijkheid zal ervoor zorgen dat je een oprecht antwoord aan dat andere terug gaat geven. Dit, vanuit een open ontvankelijkheid toelaten en ervaren van het andere laat je echt betrokken zijn en brengt je terug bij de echtheid van jezelf en van de ander.

Tot hier is relatie voor de meeste mensen nog een fijne en oprechte manier van samenzijn. Maar wat als die ontvankelijke openheid niet alleen met een bevriend iemand aangegaan wordt, maar met alles wat je in je leven aantreft? En wat als die openheid langer mag duren, waardoor het een vorm van intimiteit wordt?

Dan gaat relatie niet alleen maar over prettig geborgen zijn, maar over ontmoeten van de werkelijkheid van het leven. Dan is relatie niet een manier om het leven aangenaam te maken, maar een wezenlijke verandering. De gewoonte om omstandigheden te willen bepalen verandert dan in het je openen voor de onbekende diepte van het leven, de ander en je zelf. Dan breekt het in relatie gaan de gewoonte om te vechten of te vluchten en jezelf zo veilig te willen stellen verandert dan in het in relatie gaan.

Relatie nodigt je uit om vanuit ontvankelijkheid het leven te gaan ontmoeten en de diepte van je verlangen er op te laten antwoorden. Daarin is alles onbekend, want alles is steeds anders. Je komt dan in contact met de diepten van het leven en alles wat daarin beweegt en voorheen verscholen bleef onder de gewoonte van het overleven. Dat zijn zowel gebieden die je nog niet kent als het onbekende dat plaatsvindt, als je langer voor iets open blijft en daardoor beïnvloed wordt.

Dat gaat zowel over wat je in die openheid ontvangt als over hoe je jezelf in die openheid ervaart en wat je vanuit die openheid aan de ander teruggeeft. Hoe meer je vanuit die openheid in oprechte uitwisseling bent met wat dan ook, des te minder zul je je identificeren met je ego en hoe je jezelf ziet.

Je leert in die relationele openheid een geheel andere grond onder jezelf te ervaren. Een grond die al deze invloeden toe laat zonder te vervagen. Een grond van existentie en ‘er zijn’ los van vorm en houvast. Dan brengt relatie je ook weer terug bij je Zelf, bij wat je waarlijk bent: een grote liefdevolle ervaringsruimte. Dan ben je ook weer in relatie met je wezen, met je ziel, met de essentie, die in alles wat leeft aanwezig is. Wij mensen zijn tot nu toe de enige wezens, die zich van deze diepgang bewust kunnen zijn, die met deze diepgang in relatie kunnen gaan en zo de diepere grond van het bestaan direct in zichzelf kunnen ontmoeten.

Relatie is de uitnodiging om het overleven achter je te laten en andere mensen en dingen om je heen niet meer als objecten te beschouwen. Relatie nodigt je uit om te gaan leven, om met alles in een open uitwisseling te gaan, zodat er werkelijk contact en innerlijke aanrakingen ontstaan en je het leven niet meer beschouwend op een afstand houdt, maar gaat proeven, ervaren en in je diepste zijn waar laat zijn.

Als je meer gaat ervaren wat relatie werkelijk is, herken je het vluchten en vechten als de kwaliteiten die je van relatie afhielden en je eindeloos bleven aanmoedigen om de bedreigende buitenwereld te willen beheersen. Als je meer gaat ervaren wat relatie werkelijk is, ligt er een immens terrein voor je open, waar je ingewijd wordt in de spirituele waarden van het leven, van de schepping en van jou als de ongedefinieerde ervaarder van dit alles.

Dan ervaar je dat alleen relatie je met de echtheid van de dingen verbindt, en je de ruimte geeft om, door de open relatie met jezelf, te leven vanuit je diepe verlangen, het in overeenstemming zijn met de essentie die diep in jouw aanwezigheid eeuwig voor je bloeit.

Anandajay

Decoratie

Ten-slotte

Dankbaarheid

Eigenlijk leven we in een rijke wereld, ook al is daar nog veel in en aan te verbeteren, maar er is zo veel wat we al hebben of gemakkelijk kunnen krijgen. Toch is dat niet genoeg om mensen dankbaar te laten zijn en voelen zij nog steeds een groot tekort. Wat is dat dan voor een tekort? Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen krijgen, maar wat beantwoordt jouw tekort echt of anders gezegd, wat zou je dankbaar kunnen maken.

Om dankbaar te zijn moet je iets ook aangenomen hebben en daardoor gevoeld hebben wat het voor je heeft gedaan of je gegeven heeft. Als je alleen maar van alles hebt of krijgt en dat verzamelt en aan je leven toevoegt, maar het niet aanneemt of in je opneemt dan kun je er ook niet door verrijkt worden.

Dankbaarheid is juist een teken dat je je rijker of vollediger bent gaan voelen door dat wat je gekregen en ontvangen hebt. Pas als je iets dat je krijgt, ontvangt en helemaal in jou binnen laat, voel je zowel jezelf als dat wat je krijgt en wat dat met je doet. Dan voel je dat JIJ, van dat ontvangen, breder, dieper, warmer, rijker, en dus waardevoller wordt, dat je dan jezelf als waardevoller ervaart.

Als iemand zegt dat die je aardig vindt maar je laat die opmerking niet tot in jou binnen, dan zul je niet echt dankbaar zijn, maar vind je dat gewoon aardig of lief. Als je diezelfde woorden echter helemaal toelaat tot in jezelf en voelt wat ze daar met jouw aanwezigheid doen, of aan jou toevoegen of geven. merk je dat je er door wordt aangeraakt en voel je dat ze je meer ruimte geven om er te zijn, om je Zelf te zijn.

Jij krijgt daardoor een ruimere grond om in waar te zijn om jezelf vollediger te ervaren om verder open te gaan voor het leven dat je bent. Die verruiming, opening of verrijking is het ware dat je gekregen hebt. Het kwam wel via wat iemand zei of je gaf of het kan komen via iets wat je koopt of vindt, maar het is de waarde die je, door het in je binnen te laten en het echt in je waar te laten zijn, dankbaar maakt.

Dankbaarheid is dan geen beleefdheid of een soort beaming vanuit ondergeschiktheid, maar een oprecht gevoel van verrijking waar je met liefde over zult spreken. Dankbaarheid is dan ook het mooiste antwoord wat je aan het leven of een ander mens kunt geven.

Het betekent dat je het leven met zijn inhoud, betekenis en waarde werkelijk gezien, gehoord en gevoeld hebt. Dat je dat ook werkelijk aangenomen en diep in jezelf toegelaten hebt, zodat die volle waarde ook in jou waar kon zijn en je daardoor gevoeld hebt hoe rijk en liefdevol het leven eigenlijk is. Zo rijk, liefdevol en vervullend, dat je er alleen maar dankbaar voor kunt zijn. Om Namaha.

Na deze lange brief, vol met ervaringen, beeldimpressies en informatie, rest mij jullie een hele fijne zomerperiode te wensen. hetzij met alle weken in België of gewoon thuis. Mag de blijdschap met de meer open en liefdevollere levenswijze door alles van het afgelopen jaar, je deze zomer bewuster laten zijn van je leven en alles wat daarin aan je verschijnt.

Ook als daar dingen bij zijn die in eerste instantie niet zo lijken te passen bij je wens, neem ze dan toch liefst dankbaar aan en leer hun boodschap te ervaren, want het leven is dienstbaar aan je en nodigt ook jou uit dienstbaar te zijn aan haar.

Eenmaal dat je haar boodschappen verstaat zal je dankbaarheid voor het leven en je geboorte vanzelf groot zijn geworden en besef je wat voor een ongelooflijk mysterie zowel het leven als je innerlijke essentie is. In wederzijdse dienstbaarheid is er relatie, en vanuit die wisselwerking blijkt een geheel andere waarheid de essentie van het leven te zijn, dan vanuit de teruggetrokkenheid, waarin de meeste mensen nog leven.

Dus ook in deze zomer: Close your eyes and take energetically my hand Let me hold you when you do your delicate steps toward those qualities of life you haven’t been in before. Let me guide you over this undiscovered path toward your inner home, where your soul awaits you with love and open arms.

En dan heel graag weer tot de volgende keer in België of in Nijmegen bij de ‘Genegenheid door Inzicht’-bijeenkomst.

In love,

Anandajay