Bloem-logo Yoga

Light of Being
Meditatie

– Meditatie als herijkingswijze –

Mandala ‘meditatie’

Je ware aard ontmoeten en vorm laten krijgen

Anandajay omschrijft meditatie als het beleven van een korte of langere zegen of zegening. Een zegening, omdat dan, door alle omstandigheden heen, het licht zegeviert, je ziel weer oplicht, je hart weer voluit straalt, je essentie zich weer overal toont, kortom de waarheid in je feest viert. Al dat lichtende en schijnende is natuurlijk niets anders dan de glorie van het leven. Het is het leven zelf, dat je dan volledig in en door je heen, toelaat en in je waar laat zijn, ruimte geeft om tastbaar in je vorm te laten krijgen. Steeds als de glorie van het leven, van het levende in de mens, de ruimte krijgt om in hem waar te mogen worden, concreet te mogen worden, vorm en materie te mogen worden, breekt als het ware de spirituele zon door. Dan besef je weer dat jij als mens de grond bent, waarop het mysterie, het leven, zich mag, kan en zal manifesteren.

Het leven verplicht je niet om aan deze glorie deel te nemen, want je mag gerust bezet blijven door de wilsinspanningen van het ego, maar als je het mysterie wel wenst te ontmoeten en bereid bent het in je vorm te laten krijgen, wordt dit mysterie in je eigen menselijke tastbaarheid ervaarbaar voor je en proef je dat je ware aard liefde is.

Decoratie

Liefdevolle dankbaarheid

Je bereidheid om het wezenlijke van het leven in je vorm te laten krijgen, geeft de essentie de mogelijkheid om als zegening in het tastbare en vormelijke uit te kristalliseren en plaats te vinden. Zo krijgt het wezenlijke de mogelijkheid om haar zegenrijke waarde aan jouw menselijke zijn en aan de aarde en de wereld bij te dragen. Dan is verlichting, de zegening van het licht, een gevolg van pure naastenliefde vanuit diepe dankbaarheid voor de schepping en zijn initiator.

Als mens heb je de buitengewone en diep reikende vrijheid om de essentie in je toe te laten en in je tastbaar waar te laten worden. Je draagt de mogelijkheid in je om deze ‘kristaltedere’ pure waarden van essentie, als zegeningen in jezelf, als het zelfbewuste leven, toe te laten, te ervaren en te zijn en daarmee deze waarde aan de wereld bij te dragen. Steeds als je dit toelaat en daardoor bewust voelt dat je aan deze waardevolle waarheid deelneemt, zul je merken dat je niets anders wenst te doen dan alleen maar te buigen, te danken en te stralen.

Het ervaren hiervan is zo aanrakend, dat er geen andere antwoorden ter beschikking blijken te staan, dan vanuit het geluk dat door deze vervulling tot je is gekomen, je liefdevolle dankbaarheid te uiten.

Decoratie

Spirituele vrijheid

Spiritualiteit heeft echt niets te maken met moeizame doelen, ingewikkelde verworvenheden of bijzondere prestaties, maar spiritualiteit is het eenvoudigweg deelnemen aan de vrijheid om het zijn, God, het wezen, de essentie of hoe je het ook maar wenst te noemen in je toe te laten en in je waar te laten zijn. Dit toelaten is enkel het gevolg van jouw bereidheid, om de plaats die je zelf al steeds inneemt en bezet houdt door met van alles geïdentificeerd te zijn, open te stellen voor de waarde van de essentie, die aan jou en iedereen ten grondslag ligt en die altijd, overal en oneindig in je aanwezig is.

Decoratie

Hart-energie

Je bereidheid om de essentie in jou waar te laten zijn, zodat er weer zegeningen naar de wereld plaats kunnen vinden, is een gebaar van mededogen en van relationeel bewustzijn. Relationeel bewustzijn, het vanuit verbondenheid bewust zijn van de medemens, de aarde, de schepping en de essentie in die schepping, brengt een grote verandering in je beleving van jezelf en de wereld, omdat daardoor de hart-energie veel meer vrijheid krijgt.

Als het hartchakra vrijer is, ben je niet meer zo bang om je gevoelsmatig en energetisch te vermengen met iets of iemand anders. Je wordt je er dan van bewust dat er, juist door je identiteit los te durven laten, een diepere levenskwaliteit ervaarbaar wordt, waardoor je dieper in contact komt met je wezenlijke waarde. Als je bereid bent om je niet steeds maar weer met iets te identificeren, zul je vanzelf een diepere laag in jezelf ervaren, een diepere laag in je aanwezigheid, waar, te midden van alle veranderingen die het leven met zich meebrengt, rust, stabiliteit en liefde ervaarbaar is.

Decoratie

Verlangen naar samenzijn

Deze diepere laag, deze zijns-grond, is niet bindend maar dragend en dit dragende verbindt ons, in plaats van dat het ons van elkaar scheidt. Het is jouw verlangen naar samenzijn, dat je deze verdiepende relatie aan laat gaan, dat je open laat gaan voor iets anders en dus ook voor een ander mens, voor God, voor de essentie of voor hoe jij die diepere waarde van het leven ook maar noemt. Het aangaan van zo een verdiepende relatie is de essentie van meditatie, ook al denken veel mensen dat je voor meditatie juist alle relaties zou moeten loslaten.

Decoratie

Van cocon naar relationele openheid

‘Light of Being’–Meditatie is niet bedoeld om je terug te trekken uit relaties en je op te sluiten in je afgesloten en benauwde ego, waar je juist door meditatie verruiming in zou willen laten ontstaan. Meditatie is het gebruik maken van je vrijheid, om naast alle relaties waar het leven je in brengt, ook de relatie met jezelf, met jezelf als het centrum van alles wat je ervaart, aan te gaan.

Meditatie, de relatie aangaan met jezelf, met jezelf als de ervaarder van alles, is je bereidheid om je daarvoor te openen. Meditatie is het beginpunt van die ontmoeting, het begin van die relatie, van die openheid om het wezenlijke ruimte te geven in je menselijke zijn en ze zo samen te laten komen. In meditatie voel je jezelf, open je je voor het meest essentiële in jezelf en daarmee open je de deur om in relatie te gaan met de inhoud of waarde die zich daar bevindt. Je bereidheid tot meditatie, je openheid voor deze deur, voor deze ‘hemelpoort op aarde’, is op zich al fantastisch en ego-verzachtend en geeft je al direct het gevoel meer in contact met wezenlijkheid te zijn.

Decoratie

Verlangen naar de levende relatie met je essentie

Door je in meditatie werkelijk te openen voor de inhoud die uit die poort in jou binnenstroomt, omdat je toestaat dat ze in jou waar mag zijn, kom je in contact met de oorsprong van alles en ervaar je de liefde van het geheel, waartoe ook jij behoort. Meditatie is niet bedoeld om opgesloten in je eigen cocon bijzondere ervaringen te hebben. Meditatie is het verlangen om weer met de inhoud van je essentie in een levende en bewegende relatie te mogen zijn, om je te mogen vermengen met de essentiële inhoud van je bestaan. Als je deze vermenging, deze relatie, in je toe staat, laat je vanzelf alles los waar je je aan vasthield en vind je, evenzeer vanzelf, de wezenlijke bestaansgrond waar je zo naar verlangde.

Decoratie

In relatie met de liefdesenergie van de schepping

Door meditatie aan te gaan als een open relatie, sluit je je nergens voor af en raak je niet teruggetrokken in een isolement, maar kom je in een oceaan van wezenlijkheid en echtheid terecht. Je komt dan in relatie met de liefdesenergie die de gehele schepping doordringt en zowel de waarde als de oorsprong van dat alles is. Alleen de diepte van zo een relatie bevestigt ten diepste, dat jij, als onderdeel van het geheel, pure liefde, essentie en wezenlijkheid bent. Dan is je meditatie het aangaan van deze relatie en het in je waar laten worden van de liefde die jij en het leven wezenlijk zijn. Dan is meditatie het vanuit relatie open gaan voor deze, voor zowel jou als voor de hele wereld, vervullende zegeningen.

Mag ik je daarom uitnodigen om in relatie te gaan met dat wat jij als meest essentieel in jezelf ervaart? Mag ik je uitnodigen om bereid te zijn tot vermenging met wat uit dat ervaarbare essentie-gebied aan volheid in jou binnen wenst te stromen? Mag ik je uitnodigen om die vervullende kwaliteit tot in elke cel van je menselijke bestaan waar, tastbaar en ervaarbaar te laten worden? En mag ik je uitnodigen om ook in je dagelijkse leven te leven in relatie met zowel alles wat er is als met de inhoud en waarde van het essentiële dat in jou leeft?

Decoratie

De liefde van het zijn

Eenmaal open voor de inhoud van het essentiële in jou, open je je vanzelf ook voor de inhoud van de essentie in alles en ben je, ook weer vanzelf, open voor de essentie van het leven als geheel.

Mag ik je uitnodigen om deel te nemen aan dat waar je al zo lang en diep naar verlangt, aan de vrijheid om de essentie van het levende leven over de akkers van je menselijke bestaan te laten stromen? Zo ja, dan dank je wel, dank je wel, dank je wel, ook namens de schepping, de aarde en de wereld, namens al je medemensen en namens de essentie van alles. Dank je, dat je je bestemming en potentie hebt erkend en aangenomen en dat je uit vrijheid en verlangen steeds weer deel wenst te nemen aan het samenzijn met je meest essentiële waarde: de liefde van het zijn.

Decoratie

‘Light of Being’–Meditation

De ‘Light of Being’–Meditatie wordt op de Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ doorgegeven en wordt daarnaast als specialisatie aangeboden voor wie er individueel door Anandajay in geïnitieerd en begeleid wenst te worden.