Bloem-logo

De waarde van
Initiatie

De verbinding aangaan met essentiële waarden

Door

Initiatie is een vorm van spirituele verbondenheid, relatie en dienstbaarheid, waardoor het mogelijk is om samen de zeer verfijnde lagen van ons diepere Zelf volledig in te ademen, te proeven en erdoor verrijkt en vervuld te raken.

Anandajay
Bloem-logo

Over initiatie

Binnen ‘The Light of Being’ zullen jullie regelmatig het begrip initiatie of geïnitieerde leerlingen tegenkomen en het lijkt me goed om uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Initiatie past bij de gevoelsmatige en organische omgang van iemands spirituele ontwikkeling. Dat kan natuurlijk nu ook, omdat de mensen die een initiatie willen volgen al langer bij Anandajay zijn en een relatie met hem hebben opgebouwd, waardoor ze een speciale verbinding met hem ervaren.

Initiatie is een energetisch en affectief gebaar om in eerste instantie iemands verbondenheid te bekrachtigen met de energie van die bepaalde ingangsvorm van ‘The Light of Being’, met Anandajay en met het gebied van anandajaya in zichzelf.

Naast deze basale verbindingswaarde van de initiatie, die voor iedereen geldt die aan de initiatieweken met Anandajay deelneemt, geeft Anandajay middels de doorgeef-initiatie nog een extra bevestiging aan diegenen die er aan toe zijn om dit aspect van ‘The Light of Being’ te mogen doorgeven aan anderen. Zij worden zo ook bevestigd dat ze erop mogen vertrouwen dat ze met de juiste trilling van dit zijns-aspect en Anandajay verbonden zijn. Zowel de verbondenheids-initiatie als de doorgeef-initiatie werken ondersteunendvoor de ontwikkeling op dat gebied.

Decoratie

De verbinding die door de initiatie is bekrachtigd en de ondersteuning die de initiatie geeft aan hen die doorgeven, geven een diepliggende toegang tot de energieën van de chakra’s die met deze specifieke ingangsvorm van ‘The Light of Being’ te maken hebben.

De initiatie zorgt ervoor dat ze in hun leven en tijdens het doorgeven van deze ingangsvorm gemakkelijker toegang hebben tot deze energieën en de emotionele gedragenheid van de bekrachtigde verbinding. De geïnitieerde leeft en ontwikkelt zich vanuit deze verbondenheid vaak vrijer en als hij of zij het mag doorgeven aan anderen, zal die zich vanuit deze verbinding extra gerïnspireerd gevoed voelen.

Elke geïnitieerde kan na een bepaalde rijpingstijd voor het doorgeven in aanmerking komen als hij of zij dat wenst. Anandajay voelt wanneer die rijping zover plaatsgevonden heeft, dat de geïnitieerde in de juiste van dat aspect van ‘The Light of Being’ is gekomen en hij zal dat dan bij de eerstvolgende jaarlijkse initiatie aan de desbetreffende persoon aangeven.

Decoratie

Om deze verbindingen waarachtig te houden, zowel die van de leraar-leerling-relatie als die van het leven of werken vanuit de verschillende aspecten van ‘The Light of Being’, is er voor de geïnitieerden jaarlijks voor elke initiatie-vorm een initiatie-seminar ter verdieping en voor een herijking van de initiatie.

Je bent zo ook opgenomen in de anandajaya-energie, die je bij Anandajay als leraar steeds voelt en steeds duidelijker in jezelf zult gaan herkennen. De anandajaya-energie is de energie van de vreugde en zegeningen, die je ervaart in open ontvankelijkheid voor je spirituele hart.

Initiatie betekent letterlijk een inleiden in de beginselen ergens van. Na die inleidingzal iemand met de aangeleverde stof ‘moeten’ gaan experimenteren. De ondergane initiatie geeft een wederzijdse verbinding, van waaruit zij zichtijdens hun omgaan en/of werken met die materie kunnen openen voor de desbetreffende energie en voor de verbondenheid in die energie met Anandajay.

Decoratie

Ook hier speelt de met elkaar opgebouwde relatie en de verdiepende begeleiding tot in de bezieling, die we samen doorlopen hebben, een belangrijke rol. Vandaar dat een initiatie pas gegeven en ontvangen kan worden als onze relatie voor beiden waardevol voelt.

De anandajaya-energie is in iedereen volop aanwezig en wordt door de mensen die vanuit ‘The Light of Being’ werken of leven, gekend als de gemeenschappelijke naam voor het ervaren van bezieling. Op deze wijze is initiatie de gevoelsmatige en geborgenheid-gevende basis, van waaruit iedereen zijn spiritueel georiënteerde ontwikkeling binnen die ondersteuning kan laten plaatsvinden.

Als je leeft vanuit spiritualiteit, vanuit sensitieve openheid, bestaat er namelijk geen ‘ergens klaar mee zijn’, geen bereikt doel of bereikte eindbestemming. Na een initiatie is het dus niet zo, dat je iets kunt, weet of hebt. Je hebt dan enkel de bijgebrachte beginselen van iets tot je genomen, wetend dat je het nog niet zo ervaart als degene, die je die beginselen bijgebracht heeft, maar dat je het wel zo waardevol vindt, dat je je erin wilt verdiepen en er vanuit wenst te leven en handelen.

Decoratie

De bereidheid om vanuit de bron, vanuit je leraar, gesteund te blijven en daardoor in verbonden vrijheid te mogen leren en met die geïnitieerde kennis om te gaan, is wat Anandajay bedoelt met initiatie. Anandajay zegt daarom steeds: ‘Initiatie is iets van ons samen.’

Deze energetische ondersteuning is een zeer belangrijk aspect van initiatie. Door de anandajaya-energie als ondersteuning in je leven en werken toe te laten, voel je duidelijker wat wezenlijk in je is, ervaar je veel meer intuïtieve ruimte en aanvoelingsruimte en spreek je meer vanuit aangeraaktheid in plaats van vanuit weten en kunnen. Je voelt dan dat je geïnitieerd bent.

Initiatie is een van de mooiste dingen die Anandajay je kan geven, want je krijgt in feite een verbindingsvorm als gevolg van jouw interesse in en openheid voor hetgeen hij doorgeeft en dat jou aan je ziel herinnert en met je ziel verbindt. Binnen deze leraar-leerling-relatie ontwikkel je je verder in datgene, waarvan je Anandajay gevraagd hebt je in in te leiden.

Decoratie

Zo verdiept zich de spirituele relatie tot in een steeds sensitievere laag, waarin dan het onderricht kan plaatsvinden en waar de dienstbaarheid aan dat wat als uiterst waardevol ervaren wordt steeds meer gestalte kan krijgen. Beiden dienen immers de oorsprong van je initiatie.

Anandajay zegt hierover: ‘Ik dien de liefdevolle oorsprong, die mij blijvend initieert en geef haar wijsheid en echtheid door aan jou. Jij dient de liefdevolle oorsprong en mijn werk door op jouw beurt dat wat je van mij ontvangen hebt in jou tot leven te laten komen en eventueel ook weer door te geven aan andere mensen, die op hun beurt weer dienstbaar zijn aan jou door de bijdrage, die ze leveren aan jouw ontwikkeling en bestaan. De vervulling die je daar aan ontleent, laat je dan weer dienstbaar zijn aan mij en aan hetgeen ik in dit leven ontvang en doorgeef vanuit de liefdevolle oorsprong waar ik mee in verbinding ben (connected soul). Ik geef dat dan weer door aan jou en ben daardoor weer dienstbaar aan hetgeen mij blijvend inspireert, voedt en leidt en zo loopt deze beweging van dienstbaarheid, vanuit dankbaarheid, steeds maar door.’

Initiatie is een vorm van spirituele verbondenheid, relatie en dienstbaarheid, waardoor het mogelijk is om samen de zeer verfijnde lagen van je diepere Zelf volledig in te ademen, te proeven en erdoor verrijkt en vervuld te raken.

Decoratie

Het is dan onontkoombaar dat die rijkdom, zoals alle belevingen van overvloed, uiteindelijk met anderen gedeeld zal wensen te worden. Gewoon om te delen, zonder iets te willen bereiken of voor te willen stellen. Deze rijkdom is een waarde die geleefd wordt en wat echt geleefd wordt bekrachtigt zichzelf. Het in spirituele zin omgaan met de diepte van de menselijke essentie en de verfijnde lagen van de zielsbeleving, vragen om een grote en liefdevolle zorgvuldigheid. Daarom dient ook de zich verdiepende leraar-leerling-relatie met uiterste zorgvuldigheid omgeven te worden.

Mogen de initiaties van Anandajay aan jullie daar een levend voorbeeld van zijn. We zullen het samen ervaren en de weerspiegelingen ervan terugzien in de sensitiviteit en eerlijkheid van de relaties gedurende de komende jaren.

Bij elke eerste initiatie krijg je een wit wollen draadje met daaraan een of meerdere kralen die de kleur hebben van de basisenergie (ook van de chakra of chakra’s) die bij je initiatie hoort, samen met een goudkleurige of zilverkleurige kraal, die de energie van een helende en gevende stroming symboliseert. Dit draadje breng je elk jaar weer mee, zodat het opnieuw mee-geïnitieerd wordt bij je jaarlijkse initiatie. Hieronder vind je de kleuren in combinatie met de initiaties.

De twaalf initiaties

Bloem-logo Flowering

‘Light of Being’-LoveSharing Initiatie

In deze initiatie verkennen we je spirituele hart, haar diepte, stroming, spiegelingen, rimpelingen en oevers en je wordt uitgenodigd om met de taal van je hart te leren spreken. Vergeving, tederheid, mededogen, toewijding, verbondenheid en genegenheid, zijn enkele van de liefdeskwaliteiten die daarbij steeds weer aan bod komen.

Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing Initiatie

In de PeaceBreathing Initiatie leer je om deze vredesademhaling de basis te laten zijn van een open leefwijze, waarin je je vrij wenst te ontwikkelen. Vrij, zowel omdat er door deze ademwijze meer vrede in jou ervaarbaar wordt, als ook dat je via het meer ervaren van vrede bijdraagt aan een vredigere energie in de wereld om je heen.

Bloem-logo Meditation

Light of Being-Meditation Initiatie

In deze initiatie leer je op een manier met meditatie om te gaan, waarmee je de relatie met jezelf in het volle licht van je aanwezigheid plaatst. Het is een organische vorm van mediteren, die bij elke verinnerlijking plaastvindt en die het gevolg is van je aandacht voor wie of wat je wezenlijk bent.

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging Initiatie

In de HeartSinging Initiatie gaan we in op de raakbaarheid van jouw hart en op hoe het verschil tussen sentiment en hart-gevoel in jouw stem hoorbaar en ervaarbaar is. Je raakt daardoor meer vertrouwd met je hart-stem en met het uiten van je spirituele en religieuze gevoelens.

Bloem-logo ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing Initiatie

De ChakraHealing Initiatie is voor degenen die een dieper contact wensen aan te gaan met de energetische werkelijkheid van het menselijke bestaan en van zichzelf. Het geven van ‘Light of Being’-ChakraHealing is niet zozeer een therapeutische aangelegenheid, als wel een medemenselijke samenwerking op basis van genegenheid en eerbied voor de menselijke bezieling.

Bloem-logo KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage Initiatie

In deze initiatie reikt Anandajay een vorm van massage aan, die geheel in overeenstemming is met alle andere invalshoeken die door hem ontwikkeld zijn om de energie van het zijnslicht te ondersteunen. KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha’s) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger Initiatie

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een boodschapper, iemand die je attendeert op de diepere achtergronden van de schepping die je door dit leven aangeboden wordt. Hij of zij zal je ondersteunen om dat wat er in je leven gebeurt, steeds als een geschenk of verrijking aan te nemen en er de spirituele waarde van te ontdekken.

Bloem-logo SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting Initiatie

De SoulPainting Initiatie brengt je in dieper contact met de beleving van elementaire energiën in je en om je heen. Ze opent je voor het op een energetische manier bewust leren zijn van jezelf en ze brengt je in verbinding met de energieën die op een bepaald moment feitelijk in je werkzaam zijn.

Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance Initiatie

De SacredDance Initiatie brengt een levende verbinding teweeg tussen je spirituele belevingen en andere door ervaring aangeraakte gevoelsgebieden, en je uiterlijke vrijheid om schoonheid en echtheid tot uitdrukking te laten komen.

Bloem-logo AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance Initiatie

In de AngelGuidance Initiatie word je ondersteund om, vanuit het contact met de levenskracht en de liefde in jezelf, gehoor te geven aan je wens om anderen zinvol te begeleiden op hun spirituele weg, met daarin als mooiste vorm hen, vanuit jouw LightAngel zijn, als LightPilgrim op een bedevaarttocht naar zichzelf te kunnen begeleiden.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers Initiatie

Tijdens de ‘Light of Being’-MantraPrayers Initiatie kunnen de twaalf puja’s samen met Anandajay doorvoeld worden om te ervaren vanuit welke diepte ze komen, waarom en hoe de bijbehorende gebaren dienen te zijn en wat de innerlijke ervaringen zijn, waar ze aan appelleren.

Bloem-logo Yoga

Light of Being-Yoga Initiatie

Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd.

Bloem-logo

Algemene informatie

Initiatie is een energetisch en affectief gebaar om de verbondenheid met de energie van dit aspect van ‘The Light of Being’, met Anandajay en met het gebied van anandajaya in jezelf te bevestigen en te ondersteunen. Daarnaast geeft de initiatie nog een extra bevestiging aan diegenen die van Anandajay toestemming hebben gekregen om dit aspect van ‘The Light of Being’ te mogen doorgeven aan anderen. Zij worden zo ook bevestigd dat ze erop mogen vertrouwen dat ze met de juiste trilling van dit zijns-aspect en Anandajay verbonden zijn en kunnen zich tijdens hun werk voor die levende, door de initiatie aangebrachte verbinding openen.

Iemand die geïnitieerd is om door te geven, heeft geen nieuwe vaardigheden verworven maar leeft binnen het aspect waarin hij of zij geïnitieerd is, in relatie met de natuurlijke mogelijkheden van haar menszijn en de daarbij horende energetische velden.

Decoratie

Praktisch gezien kun je lezen of horen van leerlingen die geïnitieerd zijn in:

 • De ‘Light of Being’-KoshaMassage
  (materie en aanwezigheid samenbrengen).
 • De ‘Light of Being’-ChakraHealing
  (helingswijze vanuit het zijn).
 • De ‘Light of Being’-SacredDance
  (gewijde dans op Anandajays mantra’s).
 • De Light of Being-Yoga
  (vanuit het zijn je lichaam ontmoeten en ervaren).
 • De ’Light of Being’-AngelGuidance
  (mensen begeleiden vanuit spiritueel medeleven).
 • De ‘Light of Being’-PeaceBreathing
  (de essentie van adem die vrede brengt).
 • De ‘Light of Being’-LoveSharing
  (liefdesradiatie met dierbaren en leerlingen).
 • De ‘Light of Being’-HeartSinging
  (zingen vanuit je hart-stem).
 • De ‘Light of Being’-MantraPrayers
  (mantragebeden met gebaren).
 • De ‘Light of Being’-SoulPainting
  (je Zelf in energiekleuring gespiegeld zien).
 • De ‘Light of Being’-LightMessenger
  (het aanreiken van bewustwordings-thema’s).
 • De Light of Being-Meditation
  (essentieel samenzijn met je Zelf).
Decoratie

Alle terugkomweken (behalve de Meditatie) worden aangeboden als initiatie-combinanatieweken, waarbij twee werkvormen samen in één terugkomweek worden gegeven. Anandajay heeft de initiaties gecombineerd om je te laten ervaren dat verschillende ingangen je dezelfde essentie laten ervaren en omdat de combinaties elkaar energetisch goed aanvullen.

Om aan de initiatie-weken van Anandajay mee te kunnen doen, volg je voorafgaand een scholingstraject van tien dagdelen per werkvorm.